València crea noves places d'aparcament en la superilla de la Petxina

Guardar

c
c

Les delegacions d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de València han reforçat la senyalització i delimitació de les zones per als vianants per a garantir el caràcter residencial de la zona, davant les queixes del veïnat per l'estacionament indegut de vehicles. A més, es recuperen 17 places d'estacionament lliure durant tot el dia i altres 12 en horari nocturn, diumenges i festius, així com 10 zones d'aparcament de motocicletes.

Este projecte, executat pel servici d'Urbanisme en 2023, va ser una estratègia d'intervenció mitjançant urbanisme tàctic -amb obra mínima i amb senyalització i col·locació de mobiliari urbà- que va generar espais per als vianants i la pacificació del trànsit en la zona.

No obstant això, el Consistori ha rebut queixes veïnals davant l'ocupació de vehicles de manera indeguda, a conseqüència dels buits existents en la delimitació de les zones per als vianants i la falta d'estacionament en la zona. En concret, les actuacions que es duran a terme seran la delimitació i protecció de les zones per a vianants amb la instal·lació de noves fites de senyalització de formigó, similars a les existents, així com la recol·locació dels tancaments, desplaçats de la seua posició inicial.

Així mateix, s'instaran fites de senyalització en l'encreuament del carrer Calixto III amb Palleter, en Calixto III amb la Gran Via Ferran el Catòlic i en Erudito Orellana amb Palleter, que únicament podran traspassar-se pels bombers en cas d'emergència garantint, la resta del temps, el caràcter d'exclusivitat per als vianants d'estos trams i que vehicles privats no puguen estacionar en estos espais.

Una altra de les actuacions previstes serà la instal·lació de dos cartells en els accessos a la superilla des de Literat Gabriel Miró i des de Juan Llorens, que inclouen els senyals reglamentaris de zona residencial i de velocitat màxima permesa a 10 km/h per a reforçar el missatge que s'està accedint a una zona en la qual el vianant té prioritat.

D'altra banda, es procedirà a l'adequació a la normativa vigent de la pintura horitzontal en els accessos als guals, les zones de càrrega i descàrrega i les places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. La pintura existent no és la reglamentària i confonia a les i els usuaris perquè les creus pintades sobre la calçada s'estenien a vegades als guals i zones de càrrega i descàrrega, mentre que en altres ocasions no existia senyalització reglamentària.

A causa d'este motiu, l'accés als guals serà pintat mitjançant aspa, tal com establix l'Annex VIII de l'Ordenança de Mobilitat; les zones de càrrega i descàrrega es pintaran amb la marca viària M7.9, zig-zag, de color groc; i, a més, s'adaptarà el pictograma de les reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat, pintant-ho sobre fons blau.

També, s'instal·laran quatre cartells direccionals en la intersecció entre Calixto III i Literat Gabriel Miró, per a canalitzar el moviment de les bicis, vehicles de mobilitat personal i d'emergències, pel lateral dret de la zona per als vianants, ja que en l'actualitat hi ha qui acurta el seu recorregut, creuant la zona per als vianants i provocant situacions de perill.

A més, es recuperaran 17 places d'estacionament lliure (1 d'elles de PMR) a partir de les places de càrrega i descàrrega existents fins ara (24) i de zones inicialment previstes per a l'ocupació de terrasses que finalment no s'han materialitzat. En esta línia, es conservaran 12 places de càrrega i descàrrega, que podran ser usades pel veïnat en horari nocturn, diumenges i festius.

I, finalment, se senyalitzaran 10 zones d'aparcament per a motocicletes en zones en les quals s'havia observat un estacionament indegut de vehicles i que no resulten de profit per a les i els vianants, donada la xicoteta longitud de les mateixes i les seues ubicacions entre guals, zones de càrrega i descàrrega o estacionament de bicicletes.

Com a novetat, se senyalitzarà una zona de 25 metres dedicada a "Kiss and Go" al carrer Literato Gabriel Miró -en la seua proximitat a Palleter- amb la finalitat d'evitar que els vehicles accedisquen a la superilla per al transport d'escolars.

Destacats