València continua en la seua aposta per invertir en ajudes al lloguer amb l'aprovació de 2,4 milions

Demà s'aprovarà també la cinquena adjudicació d'habitatges en règim de lloguer assequible

Guardar

Imatges de viviendes d¡alquiler assequible
Imatges de viviendes d¡alquiler assequible

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Habitatge, aprovarà demà en la Junta de Govern Local quasi 2,4 milions d'euros per a la partida pressupostària dedicada a les ajudes al lloguer. La regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, ha detallat que també s'aprovarà l'adjudicació d'habitatges en règim de lloguer assequible i un conveni per a impulsar la recol·locació de persones usuàries dels programes d'ocupació.

"Des de 2016, en què la dotació de les ajudes al lloguer va ser d'1,2 milions d'euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa s'ha anat incrementant de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a aquesta convocatòria", ha apuntat Lozano. A més, enguany s'incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per a poder sol·licitar l'ajuda, passant de 600 a 700 euros, "per a anar adaptant la convocatòria a la realitat del mercat del lloguer d'habitatges", ha subratllat.

Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s'ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit, s'ha d'estar empadronat o empadronada en el terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s'ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. Amb l'import d'aquesta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries i en cas de persones estrangeres no comunitàries, s'ha de tindre la residència legal a Espanya.

Pel que respecta al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) (també s'ha augmentat al mig punt respecte a l'any anterior). No obstant això, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l'Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l'Iprem.

Isabel Lozano ha declarat que "aquestes ajuden són veritablement importants per a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge i completa de manera molt eficient tot l'esforç que s'està fent des del govern de Joan Ribó per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencialització dels nostres barris".

En aquesta línia, la Junta de Govern Local de demà també aprovarà la cinquena adjudicació d'habitatges en règim de lloguer assequible que s'ha realitzat des que el setembre de 2020 es van aprovar les bases per a regir l'accés a aquesta mena de lloguer a la ciutat de València. En aquesta ocasió, es tracta de tres habitatges situats als carrers Aben Al Abbar (en el barri d'Albors) i Portal de Valldigna(en El Carme) i l'avinguda Pérez Galdós (en Arrancapins).

Segons aquest acord, l'Ajuntament adjudicarà aquests tres habitatges a unitats familiars perquè siga el seu domicili habitual i permanent per un termini de temps determinat per la legislació vigent "amb l'objectiu de facilitar l'accés a un habitatge digne a aquelles persones amb recursos econòmics insuficients per a poder aconseguir-ho en el mercat lliure", tal com ha recordat la regidora d'Habitatge.

Així, el total d'habitatges adjudicats amb contracte és ja de 34, de les quals 28 són de propietat municipal i sis són corresponents al Programa Reviure. El total d'habitatges incorporats a través del programa Reviure són ja onze, dels quals sis estan ja adjudicats.

Finalment, a instàncies de la Regidoria de Serveis Social, la Junta de Govern també aprovarà demà un conveni de col·laboració que signarà l'Ajuntament amb l'empresa Talent i Experiència SLU per a desenvolupar un conjunt d'accions que faciliten la recol·locació de persones usuàries dels programes d'ocupació.

Sobre aquest tema, Isabel Lozano ha explicat que "la signatura d'aquest conveni ens permetrà poder inserir a persones amb importants dificultats per a poder accedir al mercat laboral donades les seues característiques de baixa formació i qualificació, i intentar que puguen obtindre un treball d'acord amb les seues necessitats".

Destacats