Una trentena de persones participen en el programa d'Igualtat per a buscar els seus orígens biològics

Guardar

Niños cuentos
Niños cuentos

Un total de 30 persones adoptades han sol·licitat participar en el programa 'Cerca d'orígens' posa't en marxa fa un any per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a facilitar a les persones que el sol·liciten dades sobre els seus orígens biològics.

La directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, ha detallat que per àmbit territorial tres pertanyen a la província d'Alacant, 24 a la de València i tres a la província de Castelló. Si bé des de la Generalitat s'han atés les demandes de les persones adoptades amb anterioritat a la implantació d'aquest programa, la seua posada en marxa "ofereix un marc d'intervenció comuna en les tres províncies" i "regula el paper de l'Administració en la línia del que s'estableix en la llei de Drets i Garanties de la Infància i l'Adolescència".

Aquesta normativa, ha defensat, "reconeix la funció de la Generalitat per a fer efectiu el dret a conéixer els orígens biològics de les persones adoptades que residisquen en la Comunitat Valenciana i a aquelles no residents l'adopció de les quals hagués promogut".

Del total de persones sol·licitants, 21 han dirigit la seua petició inicial a l'accés a la informació que consta en el seu expedient administratiu i 9 persones no descarten, a més, mantenir algun tipus de contacte amb la seua família biològica, ha informat l'Administració autonòmica en un comunicat.

Respecte a això últim, la directora general d'Infància i Adolescència ha assenyalat que el coneixement de les dades identificatives de les persones progenitores o d'altres membres de la família d'origen es proporciona en els casos excepcionals en què aquestes hagen mort, hagen prestat el seu consentiment o siga ordenat per l'autoritat judicial.

Així mateix, ha posat l'accent que tampoc es poden facilitar dades de localització dels familiars biològics, de les persones professionals que van intervenir en l'adopció o de terceres persones relacionades, tret que totes les persones implicades presten el seu consentiment.

En el cas que existisca aquest consentiment, l'assessorament per part de les persones tècniques de la Conselleria també inclou intermediació i preparació per al contacte amb membres de la família d'origen.

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud, disponible en la pàgina web de la Conselleria, quan aconseguisquen la majoria d'edat o bé a través dels seus representants legals durant la seua minoria d'edat.

Sobre aquest tema, la directora general ha detallat que cada tramitació d'expedient rep un tractament individualitzat, de manera que una vegada iniciat l'expedient i almenys amb anterioritat a la primera entrevista amb la persona sol·licitant s'assignarà una persona tècnica de referència.

Quan la sol·licitud es dirigisca exclusivament a l'accés de dades mèdiques dels familiars de la persona adoptada, se li proporciona el seu historial mèdic amb les dades d'identificació dels seus familiars dissociats. No obstant això, si la persona adoptada vol accedir a la resta d'informació que consta en el seu expedient (circumstàncies que van motivar l'adopció de mesures de protecció, la seua història de vida, o informació relativa a altres familiars o persones significatives) se li facilita tal informació sense revelar la identitat de terceres persones afectades.

La Generalitat, a través de personal especialitzat, prestarà acompanyament i assessorament tècnic a les persones sol·licitants, que han de ser previs a la comunicació de la informació sol·licitada i que es mantindran al llarg de tot el procés.

Si després de l'accés a la informació que obra en l'expedient de protecció, la persona adoptada manifesta la seua voluntat de conéixer la identitat dels seus familiars o mantenir algun tipus de contacte amb ells, es procedeix a la localització i notificació a aquells, sent necessari recaptar el seu consentiment exprés per a tal fi.

Abans d'aquest primer contacte les persones tècniques estudien i valoren la seua viabilitat, encara que seran les parts els qui decidisquen continuar o no amb el programa. En cas de seguir amb el procés, es realitzen les sessions de preparació necessàries amb els objectius de reduir la tensió i ajustar les expectatives.

L'equip tècnic guia i acompanya a les parts en tot el procés, des dels primers contactes fins a la trobada personal, i s'encarrega de realitzar les gestions i actuacions oportunes per a "garantir que se celebre en un context adequat i respectuós per a totes les persones implicades".

Una vegada celebrada la trobada, les persones tècniques responsables del programa realitzen un seguiment individualitzat tant de la persona adoptada com de la seua família biològica i ofereixen suport i assessorament si així ho sol·liciten.

Destacats