L’Ajuntament de València crea el Comité d’Ètica i Bones Pràctiques per als servicis socials municipals

Guardar

020_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
020_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
Les regidores de Gestió de Recursos i de Servicis Socials, Luisa Notario i Isabel Lozano, respectivament, han anunciat la creació del Comité d'Ètica i Bones Pràctiques per als servicis socials municipals. L'objectiu és que esdevinga "una ferramenta per ajudar a donar un servici de més qualitat i arribar de la millor forma possible a les persones que més ho necessiten". Tot, en el marc del reglament d'avaluació de l'acompliment i rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic municipal i dels set factors de carrera que regula.Notario ha recordat que eixe reglament, que es va aprovar en 2017 i va ser modificat per acord plenari en maig de l'any passat, regula set factors de carrera, dels quals dos són factors col·lectius i un d'eixos dos, el 5, es refereix a la innovació, la millora contínua i la qualitat, reconeixent propostes de millora dels procediments per fomentar la qualitat en els servicis públics amb aspectes relacionats amb la modernització i la qualitat.És en eixe context en el qual el servici de Benestar Social, amb el vistiplau de la Delegació de Servicis Socials traslladen la proposta de millora relativa a la creació del Comité d'Ètica i Bones Pràctiques per als serveis socials municipals, que segons Lozano "permetrà arribar de la millor forma possible a les persones més vulnerables de la nostra ciutat". "És fonamental per a nosaltres mantenir sempre una actitud crítica davant la nostra actuació des dels servicis socials municipals i garantir la màxima qualitat en l'atenció que oferim a la ciutadania", ha explicat.La posada en marxa d'aquest comité respon també a les accions desenvolupades en execució de les línies estratègiques del Pla de Servicis Socials de la ciutat de València 2019-2023, que va ser aprovat per acord plenari en novembre de 2018. Funcionarà com a òrgan col·legiat de deliberació, de caràcter consultiu i interdisciplinari, per a l'anàlisi i assessorament sobre qüestions de caràcter ètic que sorgisquen en l'àmbit d'actuació del sistema municipal de servicis socials. Preveu una composició on es trobe representat personal adscrit al sistema dels servicis socials municipals, personal funcionari d'altres servicis i persones expertes en matèria d'ètica i innovació, alienes al sistema de servicis socials, sempre amb experiència acreditada en la implementació de conductes ètiques, bones pràctiques i experiències innovadores.Entre les funcions del Comité hi haurà la promoció i col·laboració en la formació en ètica aplicada a la intervenció social del conjunt de professionals que intervenen en l'àmbit dels servicis socials municipals, impulsant la formació de grups de reflexió ètica en els centres i entitats del sistema. També elaborarà i promourà l'elaboració de protocols d'actuació que tracten de donar resposta a les situacions en què, amb major freqüència, es plantegen conflictes ètics. A més, analitzarà, assessorarà i facilitarà la resolució i presa de decisions davant conflictes ètics que es produïsquen en relació amb la intervenció social, plantejats pels i les professionals del sistema de servicis socials de l'Ajuntament de València o, a través d'aquests, per les persones usuàries. I, a banda, possibilitarà obrir vies per a promoure la creativitat, el talent i la cultura innovadora establint eines i metodologies a aquest efecte, garantint canals de comunicació eficients per a afavorir l'intercanvi de bones pràctiques.
Destacats