Com evitar estar en una Mesa Electoral

Els Ajuntaments ja estan notificant a les persones elegides per a formar part de les Meses Electorals el pròxim 10N

Guardar

urna_elecciones
urna_elecciones

Els espanyols i espanyoles tenim una vegada més les Eleccions Generals de l'Estat molt a la vora, en aquest cas el pròxim 10 de novembre. Les persones que hagen sigut seleccionades per a les Meses Electorals ja han rebut o rebran en els pròxims dies la notificació amb les instruccions, i hauran de presentar-se el 10N a les Taules per a presidir la votació, controlar el seu desenvolupament i fer el recompte dels vots. Encara que hi ha algunes causes justificades per a lliurar-se de la Mesa Electoral.

La Llei orgànica del Règim Electoral General, indica que els requisits que una persona ha de reunir per a formar part de la Mesa Electoral és ser menor de 70 anys i saber llegir i escriure. Per part seua, per a presidir la Mesa Electoral, s'ha de tindre el títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau. No obstant això, hi ha algunes excepcions per les quals es pot justificar una causa documentada per a poder eximir-te d'aquesta responsabilitat.

Des que es rep la notificació, la persona té fins a set dies per a poder presentar la causa justificada per a absentar-se de la taula, sempre amb condicions. Segons la normativa, encara que fins als 70 anys pot tocar-te estar en la Mesa Electoral, a partir dels 65 anys una persona pot absentar-se. Les persones amb alguna mena de discapacitat declarada, segons l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, també poden presentar una sol·licitud per a evitar estar en taula.

Altres causes, són ser pensionista o tindre la condició d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa; estar en situació d'incapacitat temporal per al treball amb baixa mèdica; estar embarassada de 6 o més mesos o en descans maternal; l'internament en centres penitenciaris o hospitals psiquiàtrics; o ser víctima d'un delicte declarat o presumpte quan hi haja una pena o prohibició d'aproximació i el condemnat estiga en aqueix Cens. A més, si algú ha format part d'una Mesa electoral almenys 3 vegades en els últims 10 anys, també pot sol·licitar absentar-se.

D'altra banda, també té possibilitat de lliurar-se de la Mesa si una persona pateix lesions, malalties o malalties físiques o psíquiques que li impedisquen exercir les seues funcions; és pensionista d'incapacitat permanent total per a una professió; es troba situació de risc durant els 6 primers mesos d'embaràs; ha tingut una intervenció quirúrgica o se li han realitzat proves cíniques aqueix dia, els previs o els posteriors; pertany a confessions religioses contràries o incompatibles amb la seua participació en la taula o ha canviat de residència habitual a un lloc d'una altra Comunitat Autònoma.

També es contemplen algunes responsabilitats per raons familiars, com mares en períodes de lactància, que estiguen cuidant menors de 8 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial per guarda legal; la cura directa i contínua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per edat, accident o malaltia; la concurrència amb esdeveniments familiars rellevants fins al segon grau de consanguinitat o ser pare o mare de menors de catorze anys quan l'altre progenitor no pot fer-se càrrec d'aquests.

Finalment, les responsabilitats professionals es poden excusar en persones que hagen de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques amb funcions electorals; els qui presten serveis mèdics, sanitaris, de protecció civil o bombers; els directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps d'informatius i els professionals que participen en esdeveniments públics el dia de la votació.

No obstant això, una vegada presentats els documents i la justificació necessària per a absentar-se en la Mesa Electoral, la Junta Electoral de Zona podrà acceptar o rebutjar la sol·licitud.

Arxivat a:

Destacats