AUMSA prioritzarà l'adjudicació d'habitatges en els casos d'emergència habitacional

Guardar

Habitatges públics
Habitatges públics

L'empresa municipal AUMSA ha modificat els criteris per accedir a les vivendes que gestiona sota el règim de lloguer assequible. La nova normativa, aprovada en l'últim consell d'administració, estableix una sèrie de requisits per poder ser adjudicatari d'algun dels immobles de l'empresa municipal com, per exemple, no ser propietari de cap vivenda en propietat en tot el territori estatal. Fins al moment, les normes per accedir a les vivendes només estipulaven que els sol·licitants no foren propietaris d'un habitatge protegit, però no excloïen del procés aquells que tingueren qualsevol altre tipus d'habitatge lliure.

La vicealcaldessa i presidenta d'AUMSA, Sandra Gómez, ha subratllat la necessitat de tractar aquestes modificacions en el registre de demandants perquè l'adjudicació de les vivendes es produïra "d'una manera més àgil i, sobretot, més justa". "A partir d'ara, les persones més vulnerables i amb menys recursos tindran més facilitats per poder accedir al parc públic d'habitatge per a llogar gràcies a les modificacions que hem inclòs en el registre de demandants i el procediment d'adjudicació dels habitatges promoguts i gestionats per AUMSA", ha assenyalat.

Entre les novetats introduïdes en la nova normativa també figura la necessitat que tots els membres de la unitat de convivència que sol·licita una vivenda d'AUMSA es troben empadronats a la ciutat de València com a mínim amb un any d'antelació, la qual cosa que no s'exigia fins ara, o que els ingressos anuals ponderats no siguen inferiors a una volta l'IPREM ni superiors a 4,5 voltes l'IPREM. Fins al moment, la normativa fixava un límit màxim de fins a 6,5 vegades l'IPREM, amb la qual cosa es redueix substancialment el llindar d'ingressos per poder ser adjudicatari d'una vivenda d'AUMSA.

En el nou articulat, igualment, es regula per primera vegada el procediment d'adjudicació per emergència residencial de manera coordinada amb Servicis Socials per a casos de desnonaments, violència de gènere, etc. En aquest sentit, s'estipula la possibilitat d'adjudicar vivendes "excepcionalment al procediment ordinari" per motius d'emergència residencial sempre que es donen els següents requisits: que conste un informe de Servicis Socials que acredite la situació de vulnerabilitat/emergència, que conste proposta d'adjudicació d'emergència, que la unitat de convivència complisca els requisits de la present normativa i que existisca habitatge buit i adequat. AUMSA, en qualsevol cas, restringeix a un 20% del total d'habitatges de cada edifici les que siguen destinades a casos d'emergència.

Un altre dels apartats que s'ha inclòs en la normativa és la possibilitat de resoldre el contracte d'arrendament si la vivenda no constitueix el domicili habitual i permanent de la persona adjudicatària, no s'usa l'immoble durant tres mesos consecutius o sis alterns, el frau i l'ocultació dels ingressos, la falta de pagament o renda, la realització d'activitats molestes o danys en l'habitatge, la realització d'obres sense l'autorització d'AUMSA o la cessió o subarrendament total o parcial de l'habitatge, especialment amb finalitats turístiques.

Igualment, s'estableix un tipus de vivenda per a cada unitat familiar, no podent-se adjudicar habitatges de més habitacions de les que necessite la unitat de convivència en funció dels seus membres. Així, les persones individuals o matrimoni sense dependents tindran accés a pisos d'una habitació; aspirants amb un menor o major dependent, de dos; sol·licitants amb dos menors, de tres; amb tres menors, de quatre; i dos/tres/quatre sol·licitants agrupats en una unitat de convivència, de dues, tres o quatre habitacions.

El nou procediment també regula que els aspirants que rebutgen l'adjudicació d'una vivenda queden descartats per a altres promocions. Amb això, es pretén evitar que els sol·licitants rebutgen un immoble a l'espera que se'ls atribuïsca un altre de major grandària o que consideren amb millors condicions.

Arxivat a:

Destacats