Aprovats a València els nous models de plecs per a agilitar els contractes finançats amb càrrec als fons europeus Next Generation

Notario: "La inversió pública juga un paper fonamental en la recuperació econòmica i per això és necessari garantir una contractació pública ràpida i eficient"

Guardar

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario
La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario

L'Ajuntament de València aprovarà demà divendres en la Junta de Govern Local els models dels plecs de clàusules administratives particulars que permetran agilitzar els expedients de contractació que es pretenguen finançar amb els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que "el servici de Contractació, en col·laboració amb la Subsecretaria General i l'Assessoria Jurídica, ha elaborat unes instruccions per a la tramitació d'aquests expedients així com els models de plecs i annexos a utilitzar en aquestes licitacions amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació de contractes per part dels òrgans gestors; facilitar el treball als òrgans externs de revisió i fiscalització, i, especialment, fomentar la participació de les xicotetes i mitjanes empreses, en transmetre seguretat jurídica i facilitar-los el coneixement d'uns plecs que s'utilitzaran de manera reiterada".

En concret es proposa aprovar la instrucció en matèria de contractació aplicable a procediments de licitació de contractes per als quals s'haja sol·licitat el finançament -o que ja el tinguen concedit- amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). A més, s'aproven els models dels plecs de clàusules administratives particulars i d'Annex I per als contractes d'obres, servicis i subministraments que es tramiten per procediment obert, simplificat i simplificat abreujat, que també es financen amb els fons procedents del PRTR, i els models d'Annex I per als contractes d'obres, servicis i subministraments que es tramiten per procediment obert, simplificat i simplificat abreujat, per als quals s'haja sol·licitat el finançament amb càrrec a aquests fons, però que en el moment de la seua tramitació no la tinguen concedida.

L'Ajuntament de València té aprovats models de plecs de clàusules administratives particulars per als contractes d'obres, servicis, concessions de servicis i subministraments que es tramiten tant per procediment obert, simplificat i simplificat abreujat, així com per acords marc, per negociat sense publicitat, negociats sense publicitat per raó d'exclusivitat, els procediments privats i per als contractes subvencionats dins del marc de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat del barri Cabanyal-Canyamelar Cap de França (EDUSI), dins del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i el Pla Edificant, de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat, així com els annexos corresponents, els models de declaracions per a les persones o empreses licitadores i la llista amb els continguts mínims per a la preparació dels expedients de contractació.

"La inversió pública juga un paper importantíssim en la recuperació de l'economia postpandèmia i per això és necessari garantir una contractació pública ràpida i eficient", ha destacat Notario. "L'elaboració d'aquests plecs corresponents als contractes a celebrar per a la gestió dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència tenen la finalitat d'homogeneïtzar i agilitzar els processos de contractació per part dels diferents centres gestors", ha explicat i ha afegit que "aquests plecs incorporen criteris verds, digitals, d'innovació, de potenciació de pimes i de responsabilitat social".

Destacats