Aprovat el jardí provisional de 6.000 metres quadrats del futur Parc de Desembocadura

Guardar

Jardín- Desembocadura
Jardín- Desembocadura

L'Ajuntament de València, a través de la regidoria de Parcs i Jardins, ha aprovat el projecte per a l'enjardinament provisional de la zona verda que s'assentarà en els terrenys de l'antiga fàbrica Moyresa, a Natzaret, i que tindrà una superfície de 6.000 metres quadrats.

«El que hem aprovat ara és el projecte de jardí provisional, que abasta una enorme zona de 6.000 metres quadrats, que després integrarem al projecte definitiu, una obra molt ambiciosa, que donarà continuïtat al jardí del riu. Com ja és conegut, la idea és allargar l'actual jardí amb un gran parc que ocuparà la zona de desembocadura de l'antic llit del Túria al mar en el barri de Natzaret, creant una zona semblant al Parc de Capçalera», ha explicat la regidora de Parcs i Jardins, Pilar Soriano.

Aquest jardí provisional tindrà diversos espais destinats a diferents usos, així, hi haurà un espai per a esdeveniments, d'altre per a usos col·lectius, un més per a zona de prat, un per a plantació popular i, per últim, altre per a una barrera de plantació antisalina. Es realitzarà una adequació de les voreres, reposant els trams que es troben en mal estat per tal de contenir les terres i al seu torn eliminar el risc per als vianants.

El projecte del jardí preveu l'obertura de dos accessos, així com l'arranjament de tots els terrenys, renovació de voreres, eliminació de clots i conduccions enfonsades, així com la col·locació de nou paviment per a zones de passeig i descans. L'antiga fàbrica es va demolir fa temps i el solar ara acull només que matolls i algun residu.

JARDINERIA, REG I MOBILIARI

A la zona de praderia es prepararà el terreny (millorant estructura i percentatge de matèria orgànica) per a la sembra de praderia amb espècies autòctones adaptades a les condicions de baix reg i manteniment, que creixeran al costat de les espècies que espontàniament s'han implantat a la zona.

Es realitzarà una poda per assegurar l'estabilitat estructural del gran eucaliptus roig que trobem en aquesta zona, així com una neteja i potenciació de la comunitat de palmeres, apareguda de manera natural sota la copa de l'eucaliptus.

A la zona de plantació popular, s'adequarà l'espai per a una futura plantació d'espècies arbustives i arbòries. S'ha contemplat en el pressupost l'adquisició de planter, per a la realització de plantacions en actes programats per l'Ajuntament de València, en coordinació amb associacions civils (veïnals, estudiantils).

Per a la zona de barrera antisalina, es pretén realitzar una composició amb espècies típiques de bosc mediterrani, combinant arbres i arbustos adaptats a l'ambient costaner, creant una barrera permeable que filtre i disgregue els vents salins procedents de llevant.

Mitjançant la selecció d'espècies adaptades i amb baixes necessitats de reg, es pretén reduir el seu manteniment i per tant els costos d'aquest. Per tal de millorar l'ombra de les diferents àrees, s'aprofitaran discontinuïtats, ruptures i buits deixats per les antigues sitges en les plataformes de formigó, per a realitzar plantacions d'arbrat.

Es pretén realitzar la mínima intervenció possible tant en la vegetació implantada, mantenint la forma natural de l'arbrat, com en la vegetació arbustiva i herbàcia, sempre que això no implique risc per als usuaris.

D'altra banda, la instal·lació del reg consistirà en la instal·lació de boques d'enllaç ràpid, la qual cosa permetrà la instal·lació de difusors i mànegues portàtils per als regs puntuals de la zona. Està previst que la xarxa de reg se subministre de pous existents a la zona, i en cas que això no siga possible, de la xarxa de baixa.

Finalment, s'instal·larà mobiliari consistent en bancs, papereres i taules de pícnic per a les zones de passeig i descans. «En definitiva, una gran zona de 6.000 metres quadrats que els veïns i veïnes de Natzaret podran començar a gaudir molt prompte», ha conclòs Soriano.

Destacats