Vicepresidència Segona publica les bases de la convocatòria per a subvencions a la construcció de 720 vivendes en lloguer

Guardar

Vivienda en alquiler en Valencia
Vivienda en alquiler en Valencia

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases reguladores de la convocatòria per a les subvencions del programa d'ajuda a la construcció de 720 vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU. La quantia total màxima de les ajudes serà de 32.598.500 euros.

Estes actuacions s'emmarquen en el Pla Viu que ha promogut la Generalitat i l'objectiu del qual és impulsar la promoció de 10.000 vivendes de protecció pública en esta legislatura mitjançant la mobilització de sòl públic disponible i la col·laboració publicoprivada.

Podran beneficiar-se d'estes ajudes les empreses que resulten adjudicatàries del concurs del dret de superfície de 13 parcel·les cedides pels ajuntaments a l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl (EVha) per a la promoció, construcció i gestió de 720 vivendes de protecció pública energèticament eficients en lloguer assequible. El termini de presentació d'ofertes conclou el pròxim 3 de juliol.

L'objectiu d'este concurs és fomentar i incrementar el parc públic de vivendes energèticament eficients destinades al lloguer assequible mitjançant la promoció de vivendes de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública. Les actuacions es desenvoluparan en règim de col·laboració públic-privada.

El procediment de concessió d'estes subvencions serà en règim de concurrència no competitiva. Els promotors podran obtindre una ajuda proporcional a la superfície útil de cada vivenda, de fins a un màxim de 700 euros per metre quadrat. La quantia màxima d'esta subvenció no podrà superar els 50.000 euros per vivenda.

Requisits

Per a poder obtindre finançament amb càrrec a este programa s'hauran de complir, entre altres, els següents requisits: vivendes construïdes sobre terrenys de titularitat pública destinades a lloguer social o cessió en ús durant un termini mínim de 50 anys; edificis amb un consum d'energia primària no renovable inferior als valors límit establits; almenys el 70% dels residus de construcció i demolició hauran de ser reutilitzats o reciclats; limitar la generació de residus; complir amb la normativa vigent i llicències administratives.

Les subvencions d'este programa seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no se supere el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguen d'àmbit nacional o europeu, ho admeten.

Les vivendes finançades només podran ser llogades a arrendataris que vagen a tindre el seu domicili habitual i permanent en la vivenda arrendada.

Les obres hauran d'estar finalitzades el 30 de juny de 2026, sense perjuí de les possibles pròrrogues que pogueren establir-se. La sol·licitud per a accedir a estes ajudes es presentarà de manera telemàtica. S'establix un termini de 20 dies hàbils des de l'endemà d'aquell en què es formalitze l'escriptura del dret de superfície.

Les 13 parcel·les del concurs del dret de superfície són les següents: dos a Sagunt a les quals corresponen 200 vivendes; altres dos a València, amb 92 vivendes; una parcel·la al Puig de Santa María, destinada a 80 domicilis; i una parcel·la a Benifaió que albergarà 40 vivendes.

Pel que respecta a les parcel·les cedides a la província d'Alacant són: una a Benidorm (91 vivendes); tres parcel·les a Xàbia que reuniran 64 domicilis; i una última parcel·la en la Vila Joiosa destinada a 33 vivendes.

Respecte a la província de Castelló, s'inclouen dos parcel·les a Castelló de la Plana, que conformaran 121 vivendes.

El concurs tindrà un total de huit lots: Lot 1 (Benidorm); Lot 2 (Xàbia i la Vila Joiosa); Lot 3 (Castelló de la Plana); Lot 4 (Benifaió); Lot 5 (El Puig de Santa Maria i Sagunt-parcel·la carrer Pavía); Lot 6 (Sagunt-avinguda del Barraquero); Lot 7 (València-carrer Vicente Miguel Carceller); i Lot 8 (carrer Francisco Largo Caballero).

Destacats