La Generalitat estableix un C1 en valencià com a requisit per a l'alt funcionariat de la Comunitat Valenciana

Aquest títol es podrà obtindre durant el Batxillerat i s'estableix un període transitori fins a 2025

Guardar

Les conselleres Raquel Tamarit i Gabriela Bravo
Les conselleres Raquel Tamarit i Gabriela Bravo

Els grups del Botànic han arribat un acord pel que respecta al requisit lingüístic per a accedir a la funció pública en la Comunitat Valenciana. Un decret que regula els graus de capacitació lingüística en valencià per a cada categoria funcionarial amb el fi últim de donar un servei òptim a la ciutadania des de les administracions públiques valencianes. D’aquesta manera, s’equipara la competència lingüística en les dues llengües oficials per a l’atenció al ciutadà i de tramitació administrativa per part del personal que exerceix la funció pública.

En aquest sentit, des de la Conselleria d'Educació es garantiran un total de cinc convocatòries anuals perquè tota aquella persona interessada puga obtenir els certificats de competències lingüístiques de valencià, treballant de manera coordinada la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), les EOI (Escola Oficial d'Idiomes) i la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA).

Requisit per a totes les oposicions a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i la Conselleria d’Educació Cultura i Esport han acordat hui els termes perquè s’impulse el desplegament del decret per a la regulació de l’acreditació de la competència lingüística en valencià, com a requisit de participació en els procediments selectius en l’àmbit de l’ocupació pública. 

Aquest decret es desplega per a les convocatòries d’oposicions de l’Administració de la Generalitat, els organismes públics autonòmics, els consorcis adscrits a la Generalitat, les entitats locals i el personal no docent de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Quins nivells caldrà per a cada grup funcionarial?

Els graus de capacitació de cada cos de funcionaris està consensuat. Les persones que concursen per a opositar al nivell de funcionaris A1 i A2, és a dir, alts funcionaris amb estudis universitaris, hauran de comptar amb un nivell C1 de valencià; les persones aspirants al grup B funcionarial hauran de tindre un nivell B2 de valencià; les que aspiren al subgrup C1 hauran de comptar un nivell de capacitació de valencià B2, i les del subgrup C2, amb un nivell de valencià de B1. Finalment, les persones que aspiren a una agrupació professional funcionarial hauran de comptar amb el certificat A2 de valencià.  

Calendari d’implantació

Es preveu que aquest decret entre en vigor durant el primer semestre de 2023. Les possibles oposicions per a accedir als grups funcionarials de les categories dels grups B, C1, C2 i agrupació professional funcionarial que es convoquen una vegada publicat aquest decret en el DOGV ja preveuran el requisit lingüístic necessari en cada categoria. 
  
Per als grups d’alts funcionaris A1 i A2, hi haurà un període transitori i el requisit de nivell C1 de capacitació en valencià es requerirà a partir de les convocatòries d’oposicions que es desprenguen de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2025. Fins a eixe moment, per a aspirar a places d’aquesta categoria, se’ls requerirà un nivell B2 de valencià. 

Acreditació de nivell de valencià en el sistema educatiu

En paral·lel, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport desplegarà el decret que regularà el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià. La previsió de la seua entrada en vigor també està fixada durant el primer semestre de 2023. 

La normativa determinarà que l’alumnat que finalitze l’ESO compte amb un nivell B1 de valencià, i que l’alumnat que finalitze el Batxillerat tindrà acreditat un nivell B2 de valencià.

Quan el decret entre en vigor, l’alumnat que haja superat alguna d’aquestes etapes educatives comptarà amb les pertinents acreditacions en competències de valencià. A més, tindrà un caràcter retroactiu per a tot l’alumnat de cursos anteriors que hagen cursat aquests estudis i les acreditacions es podran sol·licitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Així mateix, en el cas de Batxillerat, l’alumnat que supere la matèria de valencià amb almenys un 7 de puntuació en cada curs d’aquesta etapa comptarà amb el nivell C1 de valencià quan finalitze aquesta etapa educativa. En aquest cas, podrà tindre aquest nivell d’acreditació l’alumnat que haja cursat Batxillerat des del curs 2021-2022.

Destacats