La Generalitat comunica oficialment a les ITV que no les prorrogarà la concessió per a assumir el servei en 2023

Guardar

Una ITV a la província de València
Una ITV a la província de València

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha enviat una carta a les empreses encarregades de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en la Comunitat Valenciana per a comunicar-los que no els prorrogarà la concessió administrativa per a la prestació del servei, una vegada concloga el contracte, el 31 de desembre de 2022.

A partir de llavors, la idea de la Generalitat és assumir la gestió directa del servei, després de 25 anys en règim de concessió, tal com marca el 'full de ruta' del Pacte del Botànic.

En la comunicació que Economia ha enviat a les empreses adjudicatàries, recorda que en 1987 el Govern valencià va decidir adscriure a l'empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana SA (Sepiva) la gestió del servei d'ITV. Deu anys després, en 1997, va establir la fórmula de la concessió i va aprovar el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Durant la vigència del contracte s'ha autoritzat la subrogació de determinats lots a diverses mercantils, de manera que la nova empresa se subrogava en la posició de l'anterior concessionària. No s'ha modificat, per tant, el període de concessió.

El PCAP preveu que "la concessió s'atorgarà per un termini de 25 anys, i es pot prorrogar per períodes successius de 10 anys cadascun, sempre que no mitjance denúncia expressa prèvia per qualsevol de les dues parteixes atorgants comunicades amb, almenys, un any d'antelació del termini inicial o de qualsevol de les successives pròrrogues. A aquest efecte, es considerarà data d'inici de la concessió la de l'adjudicació d'aquesta".

El termini previst perquè qualsevol de les parts manifeste la seua voluntat de denunciar el contracte de concessió finalitza el pròxim dia 5 de novembre de 2021, un any abans de complir-se l'esmentat termini de 25 anys, d'acord amb la clàusula.

Per això, la Conselleria Economia vol així comunicar amb antelació les seues intencions. "Mitjançant la present comunicació s'efectua la denúncia formal prevista en l'expedient contractual i li comuniquem que no existirà pròrroga", precisa el text, al qual ha tingut accés Europa Press.

En tot cas, encara que les ITV no es revertira al públic, la carta apunta que tampoc podria prorrogar-se automàticament la concessió, i argumenta que, "segons el Dret de la Unió Europea, la pròrroga d'un contracte de concessió equival a una nova concessió, que només pot adjudicar-se mitjançant licitació", tal com ha manifestat recentment la Comissió Europea en relació a la pròrroga de la concessió de determinades autopistes a Espanya i Itàlia.

UNA REVERSIÓ EN TRES FASES

El procés de reversió que preveu la Generalitat es durà a terme en tres fases fins a 2026, preveu també ampliar la xarxa d'estacions (actualment hi ha 27 fixes i 13 mòbils) perquè la ciutadania puga tindre una a menys de 30 minuts i s'estudiarà una revisió de les tarifes als usuaris a la baixa.

Per a dissenyar aquest 'full de ruta', la Conselleria d'Economia Sostenible va encarregar un informe a la consultora Nuve Consulting, els resultats de la qual va presentar van presentar el mes de desembre passat.

El document, de més de 1.500 pàgines, concloïa que amb la gestió directa del servei, els guanys nets per a les arques de la Generalitat, una vegada pagats totes les despeses, seran de 39,3 milions d'euros anuals. Així mateix, assenyalava que si es prorrogara la concessió actual, el guany seria de 7,6 milions a l'any i, en cas de licitar una nova concessió, seria d'uns 19,2 milions.

Destacats