Economia desestima el recurs del València CF per a prorrogar l'ATE del Mestalla

Guardar

Obres inacabades del nou Mestalla
Obres inacabades del nou Mestalla

La Conselleria d'Economia Sostenible ha desestimat el recurs de reposició presentat pel València CF el passat 13 d'octubre per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla i ratifica així la resolució que ja va emetre el passat 13 de setembre, en la qual denegava al club la reorganització de terminis sol·licitada per a concloure les obres cinc anys més tard, en 2030.

Contra aquesta decisió, que esgota la via administrativa, el València CF pot ara interposar un recurs contenciós administratiu en el termini dos mesos, -comptats des de l'endemà al de la seua notificació-, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La nova resolució d'Economia, a la qual ha tingut accés Europa Press, assenyala que quan el València CF, com a promotor, va sol·licitar la reorganització de les fases de l'ATE, el 16 d'abril de 2021, "la paralització en l'execució de les actuacions contemplades en la mateixa s'estenia a un termini inferior als dos anys; no obstant això, la reorganització proposada comporta una pròrroga de cinc anys addicionals, desvirtuant el termini estipulat per a la seua total execució l'ATE i apartant-se dels fonaments que van justificar la seua aprovació".

Sobre aquest tema, cal tindre en compte que l'ATE, en el seu conjunt, estén la seua vigència, fins al 17 d'agost de 2025 i que aquest termini, igual que els terminis de cada fase, "es van fixar en termes de màxims".

Així mateix, la resposta de la Conselleria argumenta que "els efectes econòmics derivats de la COVID sobre els clubs de futbol --als quals al·ludia el València CF-- no poden justificar la inexistència de fonts de finançament externes per a escometre les actuacions de l'ATE, a les quals insistentment al·ludeix el Club, ja que amb anterioritat a la pandèmia tampoc disposava d'aquestes, després de cinc anys de vigència de l'ATE".

Segons la Resolució de 19 de febrer de 2015 i el conveni amb la Conselleria d'Economia, la fase 2.1, que comprén, entre altres actuacions, la construcció del Nou Mestalla, s'estén a un període màxim de tres anys.

En l'escrit del València Club de Futbol, SAD, pel qual se sol·licita la reorganització de les actuacions pendents de l'ATE, s'al·ludeix al fet que es reprendrien les obres de construcció de l'estadi a mitjan 2024 i la posada en marxa estaria prevista per a mitjans de 2026, i en qualsevol cas amb antelació a l'inici de la temporada 2026-2027. És a dir, que només acabar la construcció de l'estadi requereix un termini, d'almenys dos anys.

Per tant, si a mitjan març de 2020, aquestes obres no s'havien représ, Economia considera que "ni existien en eixe moment unes vies de finançament consolidades per a això" i "en el cas de no haver patit la pandèmia, tampoc s'haguera complit amb els terminis previstos en la fase 2.1 en els termes convinguts".

Quant a la relació a la injecció de finançament procedent del fons CVC Capital Partner, en virtut d'un conveni amb la Lliga de Futbol Professional, apunta que "en data de hui encara ni s'ha quantificat ni s'ha materialitzat tal ingrés. Per tant, "ni tan sols es pot determinar si cobrirà el pressupost necessari per a escometre i finalitzar la construcció de l'estadi".

De fet, el mateix escrit remés a Conselleria pel València CF, el passat 31 d'agost, matisa que: "Actualment estan per tancar els acords finals entre La Lliga i CVC i determinar la dotació econòmica final que de la inversió de CVC correspondrà a cada club, així com la part que haurà de destinar-se d'eixa quantitat a la millora d'infraestructures".

RESPONSABILITATS DEL CLUB

D'altra banda, Economia recorda que l'escrit presentat pel València CF, el 16 d'abril, per a sol·licitar la pròrroga de l'ATE, "inclou expressament com una activitat pendent de realització, la construcció d'un hotel sobre la parcel·la de les desaparegudes dependències municipals (actuació de la fase 1) i s'incorpora el compromís d'execució en dos anys des de la terminació del Nou Mestalla".

El mateix Club reconeix en eixe escrit l'"incompliment parcial de la fase 1" i, si bé indica que l'empresa Expo Grup, S. A. serà la que execute l'obra, "assumeix implícitament el compromís que li correspon en virtut de la Resolució de data 19 de febrer de 2015, per la qual es va acordar l'aprovació del pla d'ATE València Club de Futbol i conforme a les clàusules del conveni signat amb la llavors Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en data 29 d'abril de 2015.

La clàusula III del citat conveni recull expressament que: "El promotor es compromet a executar les obres d'urbanització i edificació i a implantar les activitats que es recullen en el Pla de l'ATE, aprovat per la Conselleria d'Infraestructures, del 19 de febrer de 2015, incloent-hi la connexió de les infraestructures de l'actuació amb les infraestructures exteriors i el suplement de les mateixes en allò que siga necessari per al seu correcte funcionament".

I la clàusula V especifica que "el promotor es compromet a la construcció d'un hotel icònic", i la clàusula VII que les obres d'edificació s'entendran concloses amb l'obtenció de les llicències d'obertura.

Segons Economia, "tampoc s'ha instat formalment aquesta Conselleria a modificar el contingut del conveni en cap moment posterior, per la qual cosa el conveni manté la seua vigència en els termes acordats i, en conseqüència, en el promotor continuen recaient totes les responsabilitats, incloent-hi la construcció de l'hotel, l'edificació del qual s'entendrà conclosa amb l'obtenció de la llicència d'obertura".

És en l'escrit d'al·legacions a la proposta de la resolució que ara es recorre, presentat el 26 d'abril de 2021, "i no abans", quan el València CF subscriu la tesi de l'Ajuntament de València sobre l'execució completa de la fase 1, puntualitza.

Quant a les al·legacions del Club sobre la "inactivitat de l'Administració" com una de les causes que ha impedit l'execució de l'ATE, particularment pel que fa a les llicències municipals, Conselleria replica que "no ha sol·licitat certificats acreditatius del silenci produït, ni interposat recursos administratius o contenciós administratiu enfront d'eixa inactivitat administrativa en els procediments al fet que al·ludeix, la qual cosa haguera acreditat la ferma voluntat del promotor d'escometre les actuacions pendents dins del termini i en la forma escaient".

Des del seu punt de vista, cal inferir que "la falta de recursos financers per a escometre les actuacions resultants de les llicències sol·licitades desaconsellava a l'entitat utilitzar aquesta via".

En tot cas, la Conselleria d'Economia Sostenible recorda que la vigència de l'ATE s'estén fins al 17 d'agost de 2025 i que "res impedeix sol·licitar al promotor una pròrroga quan siga notòria i manifesta eixa necessitat" i sempre que "acredite" que això és degut a causes que no li són imputables, així com el període al fet que s'estenen aquestes circumstàncies, tenint en compte que la pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini inicial d'execució total.

Arxivat a:

Destacats