Més d'un milió de persones es beneficien en el que va d'any del copagament farmacèutic i ortoprotètic

Les persones beneficiàries són famílies monoparentals, persones amb diversitat funcional, desocupades, pensionistes de renda baixa i menors

Guardar

personas mayores
personas mayores
Més d'un milió de persones que pertanyen al col·lectiu de pensionistes amb rendes baixes, persones amb diversitat funcional, menors, persones en situació de desocupació i famílies monoparentals s'han beneficiat des de principi d'any del copagament farmacèutic i ortoprotètic. El Consell destina en aquest exercici més de 65 milions d'euros a aquestes ajudes.Les dades de prestació farmacèutica disponibles relatius a la dispensació de medicaments finançats en la Comunitat Valenciana, a través de recepta mèdica, evidencien que les ajudes al copagament farmacèutic i ortoprotètic redunden en una important disminució tant de l'abandó o interrupció prolongada de tractaments prèviament instaurats en aquests col·lectius com del nombre de tractaments nous que, sent prescrits per primera vegada, no s'han iniciat per no haver sigut dispensats.Enguany s'ha ampliat en l'àmbit nacional l'exempció d'aportació per a menors d'edat amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%; persones perceptores de la prestació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció i pensionistes de la Seguretat Social, la renda anual de la qual siga inferior a 5.635 euros consignats en la casella de base liquidable general i de l'estalvi de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i els que, en el cas de no estar obligats a presentar aquesta declaració, perceben una renda anual inferior a 11.200 euros.Aquesta ampliació ve a reafirmar les polítiques d'exempció implementades des de l'any 2016 en la Comunitat Valenciana i l'abast de la qual és major que les novetats nacionals en veure's beneficiades - a més de les contemplades la normativa nacional - totes les persones majors de 18 anys amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, qualsevol menor d'edat el nivell d'ingressos de la qual siga inferior a una base liquidable de 18.000,00 € anuals, la població pensionista de la Seguretat Social amb un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000,00 euros anuals, les persones en situació de desocupació i les famílies monoparentals.El nombre de persones beneficiades per les ajudes al copagament farmacèutic en el primer semestre de 2021 ascendeix a 1.099.860. Per províncies, 399.072 a Alacant; 131.108 a Castelló i 569.680 a València.Quant a les ajudes per a material ortoprotètic s'han beneficiat ja 3.983 persones: 939 a Alacant, 478 a Castelló i 2.566 a la província de València.Aquestes xifres comporten un notable increment respecte a les registrades en tot l'exercici 2020, quan les ajudes van arribar durant tot l'exercici a 1.467.949 persones. Per tipologia, 1.463.545 es van beneficiar del copagament farmacèutic i 4.404 de l'ortopèdic.

Arxivat a:

Destacats