Llum verda a l'avantprojecte del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis per a potenciar la seua autonomia local

La dotació d'un fons autonòmic de finançament local donarà cobertura al principi d'autonomia local i proporcionarà estabilitat al sistema

Guardar

019_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament
019_XiscoNavarro_ValenciaExtra_PlaçaAjuntament

Aquest matí, el Ple del Consell s'ha reunit en la localitat d'Aiora coincidint amb el Seminari de Govern - Tardor 2020. En aquesta trobada, s'ha aprovat l'avantprojecte de Llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa s'aprofundeix en la garantia d'un sistema estable de finançament local amb l'objectiu d'assegurar una gestió pública de qualitat en l'exercici de les competències municipals, d'un fons que ja es va implementar reglamentàriament a través del Decret 51/2017 del Consell.

En aquest sentit, ja s'han distribuït des de 2017 un total de 40 milions d'euros cada anualitat per part de la Generalitat, així com les xifres corresponents de les diputacions. De la mateixa manera, aquesta llei aborda la dotació d'un fons autonòmic de finançament local que, d'una manera incondicionada, objectiva i transparent, donarà cobertura al principi d'autonomia local i proporcionés estabilitat al sistema.

Per a això, s'ha creat la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que a partir d'ara serà l'òrgan de participació encarregat de la implementació, el seguiment i control de l'execució anual del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Aquesta comissió està adscrita al departament de la Generalitat amb competències en matèria d'Administració local, i s'encarregarà d'estudiar i proposar anualment la determinació de les quanties a consignar pressupostàriament durant cada exercici per cadascuna de les Administracions participants en el Fons.

Segons el Ple del Consell, "en el context social, econòmic i polític actual urgeix que la Generalitat actue decididament com a garant del municipalisme, subratlle la importància estratègica del local i intervinga per a corregir desequilibris i desigualtats".

Fons de Cooperació Municipal

El Fons de Cooperació Municipal té per objecte garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, finançant globalment la seua activitat. Aquest mateix Fons es basa en els principis d'objectivitat, transparència, publicitat i equitat i constitueix un factor d'articulació, equilibri i cohesió territorial.

Entre les competències que portarà aquest Fons, es promourà l'equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat Valenciana i la realització interna del principi de solidaritat, a fi de contribuir al fet que els diferents nuclis i entitats de població compten amb la dotació adequada per a la prestació dels serveis de competència local.

No obstant això, els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un objectiu o finalitat concret. De la mateixa manera, les aportacions del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana tenen el caràcter de transferències als municipis i entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit, i són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal que es puguen crear legalment o reglamentària. Aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes, sense que en cap cas tinguen naturalesa de subvenció.

A priori tots els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana són entitats beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Encara que, per a ser entitat beneficiària serà necessari haver complert l'obligació de presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, així com haver remés el corresponent Pla economicofinancer a l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Pla anual del Fons de Cooperació Municipal

El Consell, sent l'òrgan competent de coordinació, haurà d'aprovar durant el primer semestre de cada exercici el Pla del Fons de Cooperació Municipal per al següent exercici. Aquest pla, en el qual participaran les diputacions amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics afectats a través de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal, contindrà una anàlisi de la situació de finançament dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, la fixació de les prioritats estratègiques, la determinació de les quanties globals a aportar per la Generalitat i cada diputació provincial i la resta de directrius de coordinació necessàries que es puguen preveure reglamentàriament.

Així mateix, la Generalitat haurà de dotar anualment aquest Fons mitjançant el crèdit pressupostari corresponent en la seua Llei de Pressupostos i les diputacions d'Alacant, Castelló i València, com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, en l'exercici de les seues competències pròpies participaran a través dels seus pressupostos anuals en el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana mitjançant les aportacions dineràries previstes en la Llei 38/2003 general de subvencions.

Igualment, les diputacions, abans de l'aprovació dels seus projectes de pressupost, els posaran en coneixement del Consell, que en un termini de quinze dies podrà oposar les objeccions respecte a aquelles previsions pressupostàries que suposen infracció de les directrius de coordinació.

Finalment, segons ha afirmat la portaveu del Consell, Mónica Oltra, "el contingut d'aquesta llei és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i pretén generar en l'àmbit del finançament local un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l'actuació i presa de decisions de les entitats locals afectades".

Destacats