Les discoteques valencianes rebran una ajuda de 28.500 euros

Pubs, cafés cantant, cafés concert, o cafés teatre rebran 7.000 euros d'ajudes

Guardar

discoteca-akuarela
discoteca-akuarela

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries dirigides a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

A més, el Ple també ha aprovat decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, dotat amb 8 milions d'euros.

Aquesta línia d'ajudes directes està dirigida a compensar des de la Generalitat, i en la mesura que siga possible, els negatius efectes que sobre l'economia i l'ocupació vinculada a l'activitat d'oci nocturn està tenint l'obligat cessament d'activitat dels establiments públics d'oci nocturn.

Les ajudes directes articulades a través del present decret tindran com a beneficiàries a les persones i entitats que ostenten l'explotació econòmica dels establiments públics d'oci nocturn que a continuació es relacionen: pub, café cantant, café concert, café teatre, discoteques, sales de ball i sales de festa.

La percepció d'aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret.

Beneficiaris de les ajudes

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques hauran de ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics d'oci nocturn. S'entendrà per persona explotadora aquella que es dedique a l'explotació econòmica de l'activitat d'oci nocturn en l'establiment públic objecte de subvenció, podent ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, propietària, arrendatària o ostentar la titularitat jurídica del mateix per qualsevol títol vàlid en Dret. De la mateixa manera, la persona explotadora haurà de ser-ho d'algun dels locals definits com a tipologia A, és a dir pub, café cantant, café concert, o café teatre o de la tipologia B, aquells corresponents a discoteques, sales de ball, o sales de festa.

De la mateixa manera, hauran d'acreditar que s'ostentava la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció amb data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta es manté amb data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.

Import i distribució de les ajudes

L'import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el decret serà de 8.000.000 d'euros, que es distribueix en diferents apartats. Així, la quantia de les ajudes dirigides a la tipologia A, referents a pubs, cafés cantant, cafés concerto, o cafés teatre serà de 7000 euros per establiment. I, llaura aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 3.725.000 euros. De la mateixa manera, per als beneficiaris corresponents a la tipologia B, corresponents a discoteques, sales de ball, o sales de festa se'ls apliqués una quantia de 28.500 euros per establiment, per a les quals es destinarà un import global màxim de 4.275.000 euros.

En el supòsit de no esgotar-se el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per algun o alguns dels beneficiaris corresponents a les tipologies A) o B), el sobrant podrà destinar-se a augmentar l'import global màxim assignat a aquella tipologia per al qual l'estimació inicial resulte insuficient per a atendre les sol·licituds que compten amb informe favorable, però estiguen condicionades a disposar de major consignació pressupostària.

Destacats