La reforma de l'impost de plusvàlua municipal entra en vigor aquest dimecres

Guardar

Vista aèria del barri de Ciutat Vella de València
Vista aèria del barri de Ciutat Vella de València

El Reial decret llei aprovat pel Govern en Consell de Ministres amb el qual s'adapta l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a plusvàlua municipal, a la sentència del Tribunal Constitucional entrarà en vigor aquest dimecres, després de la seua publicació ahir en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El decret estableix dues opcions per a determinar la quota tributària que el contribuent podrà triar per a aplicar-se la més beneficiosa. En concret, els ciutadans podran optar per calcular l'import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària o podran decantar-se pel càlcul a través d'un guany real, amb la diferència entre el preu de venda i el d'adquisició.

En cas que el contribuent no obtinga un guany patrimonial per la venda de l'habitatge, quedarà exempt de pagar aquest impost, segons ha explicat la portaveu. L'interessat a acreditar la inexistència d'increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que documenten la transmissió i l'adquisició.

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o d'adquisició es prendrà el que siga major d'entre el que conste en el títol que documente l'operació o el comprovat, si escau, per l'Administració Tributària, d'acord amb la nova facultat que s'atorga als ajuntaments.

ELS COEFICIENTS SERAN ACTUALITZATS ANUALMENT

Amb aquest decret, el Govern planteja uns nous coeficients que s'aplicaran sobre el valor cadastral i que s'actualitzaran amb caràcter anual a través, per exemple, de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

En concret, s'estableix que la base imposable de l'impost serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de la meritació pels coeficients que aproven els ajuntaments, que en cap cas podran excedir dels límits fixats en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició de l'immoble.

Com a exemple, per a un període inferior a un any des de l'adquisició d'un immoble, es fixa un coeficient del 0,14; per a 1 any, el coeficient serà del 0,13; per a 2 anys, del 0,15 i per a 3 anys, del 0,16.

També com a novetat, seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, és a dir, les que es produeixen quan entre la data d'adquisició i de transmissió ha transcorregut menys d'un any i que, per tant, poden tindre un caràcter més especulatiu. Aquesta opció ja s'està aplicant en algunes ciutats.

ELS AJUNTAMENTS TINDRAN SIS MESOS PER A ADAPTAR-SE

Per a la seua adaptació, l'Executiu donarà a les entitats locals sis mesos per a adaptar la seua normativa al nou marc legal. A més, el decret reconeix la possibilitat que els ajuntaments, únicament als efectes d'aquest impost, corregisquen fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d'actualització. Això garanteix que el tribut s'adapte a la realitat immobiliària de cada municipi.

Cal recordar, que la sentència de l'alt tribunal no permet que els contribuents puguen reclamar les autoliquidacions ja fermes o que no estiguen recorregudes a la data de la sentència, per la qual cosa aquest decret no té efectes retroactius.

EL GOVERN DEFENSA LA REGULACIÓ VIA DECRET LLEI

El Govern defensa que l'article 86 de la Constitució Espanyola li habilita per a dictar decrets llei "en cas d'extraordinària i urgent necessitat", com en aquesta ocasió.

"El reial decret llei constitueix un instrument constitucionalment lícit, sempre que, tal com reiteradament ha exigit el nostre Tribunal Constitucional, la fi que justifica la legislació d'urgència siga subvindre a una situació concreta, dins dels objectius governamentals, que per raons difícils de preveure requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis, màximament quan la determinació d'aquest procediment no depén del Govern", es remarca en el decret.

I és que els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) veuen un "risc d'inconstitucionalitat" en la nova regulació de l'impost de plusvàlua municipal aprovat pel Consell de Ministres mitjançant un Reial decret llei.

Els tècnics veuen aquest risc perquè el Govern ha dissenyat un dels elements essencials del tribut prescindint d'una llei ordinària i recomanen que, una vegada que siga convalidat, es tramite com a projecte de llei "per a eliminar qualsevol risc".

Destacats