Igualtat aprova el III Pla d'Inspecció dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 2023-2026

Guardar

La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas
La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha aprovat el III Pla d'Inspecció dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 2022-2023, que contempla actuacions en els serveis de totes les entitats, públiques i privades, que es desenvolupen en la Comunitat en matèria de serveis socials.

El servei d'Inspecció de Serveis Socials de la Conselleria és l'òrgan competent per a desenvolupar la funció inspectora tant a les persones físiques o entitats que realitzen activitats de serveis socials en el territori de la Comunitat Valenciana, com als programes, serveis i centres públics i privats que desenvolupen aquest tipus d'activitat.

Entre els objectius i funcions principals del servei d'Inspecció, el Pla estableix els següents: vetlar pel respecte dels drets de les persones usuàries dels serveis socials; comprovar el compliment de les lleis i la resta de les disposicions vigents; informar l'òrgan competent dels resultats de l'activitat inspectora i col·laborar amb la Conselleria en les labors referents al sistema valencià de serveis socials i d'igualtat.

Així mateix, s'encarregarà de facilitar l'assistència tècnica a les persones interessades i entitats; verificar l'adequació dels concerts, contractes i altres formes de gestió dels fons públics i elaborar informes i estudis.

El servei d'Inspecció té capacitat d'actuació en les tres direccions territorials de Castelló, València i Alacant i té caràcter transversal per la seua capacitat d'actuació en l'àmbit de totes les direccions generals en les quals s'organitza la Conselleria.

Programa anual bàsic

En finalitzar cadascun dels anys de vigència del Pla, es realitzarà un Programa anual bàsic d'inspecció (PAB) amb el calendari de les actuacions ordinàries previstes per al següent any, d'acord amb les propostes de cadascuna de les direccions generals de la Conselleria.

A aquest PAB inicial se li aniran incorporant les actuacions d'inspecció no previstes inicialment, com les provinents de denúncies o propostes de manera sobrevinguda en el transcurs de l'any.

A fi d'estructurar les actuacions d'inspecció en el PAB, s'han establit tres línies bàsiques d'actuació.

La primera d'elles fa referència a la supervisió i control de centres, serveis i programes. Aquestes poden realitzar-se per petició d'òrgans directius amb caràcter ordinari, és a dir, en funció de les necessitats d'informació que tenen i els seus respectius plans estratègics; per noves autoritzacions de serveis i centres de serveis socials, amb la finalitat de comprovar si la seua posada en marxa i el seu funcionament s'ajusta a les condicions de l'autorització i per propostes del servei d'Inspecció.

La segona línia d'actuacions contempla mesures per a la detecció i verificació de la qualitat assistencial, no previstes inicialment en el PAB, i que siguen necessàries per peticions d'òrgans directius amb caràcter extraordinari o per a comprovar denúncies de les persones usuàries o de les seues famílies.

Finalment, la tercera línia està enfocada a l'optimització de l'actuació d'inspecció mitjançant la col·laboració en les tasques de planificació del sistema de serveis socials i en la formació del personal inspector.

Criteris d'actuació

Respecte als criteris d'actuació, es prioritzaran les actuacions que provinguen del coneixement de centres i serveis no autoritzats; comprovació de denúncies; peticions d'altres òrgans públics amb funcions administratives de vigilància, inspecció i control; peticions sobrevingudes d'òrgans directius i propostes pel propi servei d'inspecció.

A fi de facilitar la comunicació amb les entitats titulars i les persones responsables dels centres i serveis, es podran utilitzar procediments telemàtics en la sol·licitud i remissió de la informació.

El servei d'Inspecció realitzarà una memòria anual on recolliran totes les actuacions realitzades i el grau de compliment del PAB, així com altres actuacions desenvolupades durant l'any.

Dades del servei d'Inspecció

Des de l'any 2015, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha treballat per a dotar al servei d'Inspecció dels efectius que marca la normativa, imprescindible per a vetlar pels drets de les persones ateses en el sistema valencià de serveis socials.

Així, el nombre d'inspectors i inspectores s'ha multiplicat per quatre des de llavors, comptant en aquests moments amb 40 professionals enfront dels 10 que hi havia en 2015.

Això ha permés incrementar de manera considerable les inspeccions realitzades. Durant la vigència de l'I Pla d'Inspecció 2015-2018 es van realitzar un total de 1.012 inspeccions i al llarg de l'II Pla d'Inspecció 2019-2022 aquesta xifra va aconseguir les 1.907.

Arxivat a:

Destacats