El Consell aprova un decret llei que posposa alguns articles del PATSECOVA

Guardar

Palau Generalitat
Palau Generalitat
El Ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual s'ajorna l'entrada en vigor de determinats articles de la normativa del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).El PATSECOVA va ser promogut per la Generalitat, en el desenvolupament de les seues competències exclusives en matèria de comerç interior i ordenació del territori, com un instrument d'ordenació, redactat i tramitat conforme al que es disposa la Llei Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.El PATSECOVA, que defineix criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial i urbanística, va ser aprovat pel Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell i entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2021.No obstant l'anterior, s'ha considerat oportú, abans de l'entrada en vigor del Pla, revisar l'enfocament i abast de diversos articles de la normativa del Pla, per a evitar que desvirtuen els objectius del PATSECOVA i generen situacions de desigualtat a curt termini.En conseqüència, l'objecte del decret llei que ha aprovat el Govern valencià és ajornar l'entrada en vigor de tot o part d'aquests articles: article 38.3, que regula la dotació d'aparcaments d'edificis existents; a l'article 39.1 pel que fa als ports de càrrega i descàrrega de mercaderies; a l'article 45, que conté la classificació d'establiments comercials en funció de la seua afecció territorial, i a l'article 46, en els seus apartats 4 i 5, que es refereix a les possibilitats d'intervenció dels ajuntaments en relació amb la implantació d'establiments comercials amb impacte ambiental.La pèrdua de funcionalitat dels centres urbans i la deslocalització d'operadors clau cap a les perifèries pot generar, en determinades zones, una creixent incapacitat per a atraure noves inversions i persones. Es tracta d'un risc que respon a una àmplia varietat de factors econòmics i socials, que s'està accelerant a causa de l'imparable procés de digitalització de les compres, a costa de la botiga física, i més recentment, a l'impacte de la crisi social i econòmica causada per la pandèmia que ha incidit sensiblement en aquests factors.En aquest context sobrevingut, és necessari tornar a reflexionar sobre determinats aspectes del Pla, vinculats, entre altres extrems, a les localitzacions comercials perifèriques i a la seua classificació i ponderar adequadament els seus previsibles impactes; així com valorar la possibilitat d'ampliar les facultats dels ajuntaments en la implantació d'establiments comercials en determinades localitzacions i circumstàncies, en tant que poden ponderar amb precisió els efectes sobre el seu territori.Altres aspectes que requereixen revisar-se concerneixen la regulació de les reserves de places d'aparcament i la dotació de molls de descàrrega, atés que poden tindre incidència tant sobre el consum energètic com sobre les emissions associades als desplaçaments motoritzats i fins i tot sobre la utilització de sòl i el consum de materials, i tot això a la llum de les circumstàncies anteriorment descrites.
Destacats