El Consell aprova regulació del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis valencians

Esta ley profundiza en la garantía de un sistema estable de financiación local con el objetivo de asegurar una gestión pública de calidad

Guardar

pleno-consell
pleno-consell

El Consell ha aprovat hui el projecte de llei que regula el Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana. Amb aquest text legal, presentat i anunciat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, la Generalitat actua com a garant del municipalisme i subratlla la importància estratègica del local, intervenint per a corregir desequilibris i desigualtats, donada la necessitat d'un sistema de finançament local que siga eficient i estructurat, i enfortisca el nivell bàsic, és a dir el municipal.

Per tant, l'objectiu d'aquesta llei és aprofundir en la garantia d'un sistema estable de finançament local, amb l'objectiu d'assegurar una gestió pública de qualitat en l'exercici de les competències municipals.

Per a això, estableix la dotació d'un fons autonòmic de finançament local que, d'una manera incondicionada, objectiva i transparent, done cobertura al principi d'autonomia local i proporcione estabilitat al sistema.

A través d'aquesta llei s'estableix el cofinançament del Fons de Cooperació Municipal, entre la Generalitat i les diputacions provincials, conforme al principi de proporcionalitat i equitat territorial, a fi de garantir que tota la ciutadania reba un nivell mínim de prestacions en els serveis públics locals, i que no es produïsca cap mena de diferències injustificades en el finançament dels municipis per la seua ubicació territorial.

Aquest fons es basa en els principis d'objectivitat, transparència, publicitat i equitat i constitueix un factor d'articulació, equilibri i cohesió territorial.

A més, la llei assenyala que els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un objectiu o finalitat concret.

Antecedents

Cal recordar que el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana ve recollit en l'article 64 de l'Estatut d'Autonomia; va ser creat mitjançant la Llei 8/2010 de la Generalitat, i posteriorment desenvolupat reglamentàriament a través del Decret 51/2017, del Consell.

Aquesta regulació establia que les diputacions podien participar voluntàriament en la primera fase d'implementació del fons, mentre que la Generalitat ha distribuït, des de la seua posada en funcionament, un total de 40 milions d'euros anuals, complementats amb les aportacions de les diputacions de Castelló i València.

No obstant això, la participació de les diferents diputacions provincials no ha estat completa, la qual cosa ha provocat disfuncionalitats del sistema, atés que els municipis han rebut finançament bàsic diferent en funció de la província a la qual pertanyen.

Per tot això, la Generalitat considera necessari un nou sistema de cooperació i coordinació en l'àmbit del finançament bàsic municipal, mitjançant el qual es garantisca, mitjançant una norma amb rang de llei, estabilitat del sistema de finançament local, equitat territorial per als municipis i entitats locals menors que presten serveis públics essencials des de la proximitat, així com sostenibilitat financera per a aquests municipis.Declaració d'interés general

Per a aconseguir aquests objectius, la llei declara expressament d'interés general de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia, les funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions provincials als municipis, configurant-se la participació de les diputacions com una necessitat bàsica per al desenvolupament d'aquest fons.

D'altra banda, la llei també crea la comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana com a òrgan de participació encarregat de la implementació, el seguiment i control de l'execució anual del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Entre les principals funcions de la comissió cal destacar l'estudi i proposta anual de les quanties a consignar pressupostàriament, durant cada exercici, per cadascuna de les Administracions participants en el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Aquestes aportacions tindran el caràcter de transferències als municipis i entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit, i seran compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal de la Lluita contra el Despoblament i del Fons de Cooperació per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes, sense que en cap cas tinguen naturalesa de subvenció.

Pla sectorial de finançament

El Consell, com a òrgan de coordinació, haurà d'aprovar durant el primer semestre de cada exercici el Pla Sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal per al següent exercici.

Aquest pla, en el qual participaran les diputacions amb la finalitat d'harmonitzar els interessos públics afectats a través de la comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal, contindrà una anàlisi de la situació de finançament dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, la fixació de les prioritats estratègiques, la determinació de les quanties globals a aportar per la Generalitat i cada diputació provincial i la resta de directrius de coordinació necessàries que es puguen preveure reglamentàriament.

Arxivat a:

Destacats