El Consell amplia el termini d'execució de les inversions necessàries per a connectar Ford amb el Corredor Mediterrani

S'estan duent a terme inversions per a l'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes

Guardar

Operaris treballant a la planta Ford Almussafes
Operaris treballant a la planta Ford Almussafes

El Ple del Consell ha aprovat un decret que àmplia el termini d'execució (establit en el Decret 98/2016) de les inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea industrial d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el Corredor Mediterrani.

Aquest decret de 2016 va regular la concessió directa, amb caràcter excepcional i per raons d'interés públic de tipus econòmic, d'una subvenció a Ford España SL per a la realització de les inversions necessàries per a l'adequació de la terminal logística de l'Àrea industrial d'Almussafes, de la qual és titular, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani.

Aquesta ajuda contemplava el 100% de les inversions subvencionables necessàries durant el període 2016-2018, fins a un màxim de 10 milions d'euros. No obstant això, es va establir que si l'import de despesa justificada en cada anualitat era inferior a l'ajuda màxima prevista per a aqueix exercici, l'aportació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es minoraria en la quantia corresponent.

En 2016, Ford España SL va iniciar les inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea industrial d'Almussafes. No obstant això, durant l'execució del projecte, van sobrevindre diferents successos i circumstàncies tècniques imprevisibles que no van permetre la normal execució d'aquest.

Per això, el 13 de juny de 2018, l'empresa va presentar un escrit en el qual sol·licitava la modificació del Decret 98/2016 amb la finalitat d'ampliar el termini per a l'execució de la inversió restant subvencionada, i consignar en les anualitats 2019, 2020 i 2021 l'import pendent de subvenció.

Aquesta sol·licitud va ser estimada i el Decret 203/2018, de 9 de novembre, del Consell va modificar l'anterior en els termes sol·licitats. D'igual forma, es va dictar el 29 de novembre de 2018 una resolució que modificava l'anterior en la qual es concedia la subvenció nominativa a Ford España SL.

Recentment, (el passat 29 de setembre de 2021), l'empresa beneficiària Ford España SL ha tornat a presentar un altre escrit per a sol·licitar una nova ampliació del termini per a la realització de les inversions, amb un nou reajustament d'anualitats, consistent a distribuir la quantia total prevista en aquests moments en l'exercici 2021 de 781.000,31 euros, en les següents anualitats:

Exercici 2021: 356.512,83 euros

Exercici 2022: 24.487,48 euros

Exercici 2023: 400.000,40 euros

La finalitat, per tant, del Decret que ha aprovat el Ple és la modificació del Decret 98/2016, de 4 d'agost, modificat pel Decret 203/2018, de 9 de novembre a l'efecte d'ampliar el termini de finalització de les actuacions des de 2021 fins a l'exercici 2023.

L'import de la subvenció a Ford España SL ascendirà al 100% de les inversions subvencionables amb una aportació màxima, com ja s'ha exposat, de 10.000.000 euros, a abonar d'acord amb el següent desglossament per anualitats:

Exercici 2016: 1.721.921,23 euros

Exercici 2017: 770.813,22 euros

Exercici 2018: 326.264,84 euros

Exercici 2019: 5.000.000,00 euros

Exercici 2020: 1.400.000,00 euros

Exercici 2021: 356.512,83 euros

Exercici 2022: 24.487,48 euros

Exercici 2023: 400.000,40 euros

Paral·lelament, des de l'Oficina del Comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani s'ha comunicat a Ford España SL que l'arribada de l'ample estàndard fins a la factoria Ford precisa que es finalitzen les obres i es posen en servei diferents trams implicats per a la posada a la disposició del corredor.

Tenint en compte l'estat d'execució i administratiu de cada tram, així com l'estimació de la seua finalització, l'Alt Comissionat ha considerat que la posada en servei d'ample estàndard en la terminal de l'Àrea industrial d'Almussafes es podria produir en l'últim trimestre de 2023 i el primer trimestre de 2024, per la qual cosa resulta evident que el Corredor Mediterrani no estarà disponible i operatiu per a la seua connexió amb la terminal de l'Àrea industrial d'Almussafes en l'exercici actual (2021).

Destacats