El Consell actualitza la normativa d'aprofitaments forestals en muntanyes privades i gestionades per la Generalitat

S'incorporen serveis com els recreatius en instal·lacions públiques i activitats de gestió no generadores de productes forestals

Guardar

Caminos forestales Paterna
Caminos forestales Paterna

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula els aprofitaments forestals en muntanyes privades de la Comunitat Valenciana i l'alienació (venda o cessió) d'aprofitaments forestals en muntanyes gestionades per la Generalitat.

Amb aquesta norma s'actualitza el marc legal relatiu als aprofitaments forestals, adequant-lo a la legislació bàsica en la matèria i legislació autonòmica.

El text recull les condicions generals per a l'autorització i execució d'aprofitaments forestals en muntanyes o terrenys forestals privats de la Comunitat Valenciana, gestionats per persones físiques o jurídiques de dret privat; les condicions generals per a l'alienació dels aprofitaments forestals en muntanyes gestionades per la Generalitat, així com les condicions tècniques per a l'execució dels aprofitaments forestals.

Com a novetats, s'amplia el concepte d'aprofitament forestal, portant-lo a un context més extens en el qual tenen cabuda un altre tipus de serveis com els recreatius en instal·lacions públiques i les activitats de gestió no generadores de productes forestals.

També se simplifiquen els tràmits administratius relatius a l'autorització d'aprofitaments forestals, a través de la figura de declaració responsable, redundant això en una reducció dels terminis.

Igualment, s'aprofundeix en majors garanties de comerç legal dels productes forestals mitjançant l'establiment d'un sistema de control de la traçabilitat dels aprofitaments i s'estableixen les condicions tècniques generals i particulars que han de regir en l'execució dels diferents aprofitaments forestals.

Aquesta norma s'ha redactat amb la participació dels sectors implicats a través de la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana i s'han seguit les indicacions de l'Advocacia General de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu.

Destacats