El Consell aprova l'oferta d'ocupació pública docent 2022 amb 9.152 places per procediment extraordinari de consolidació del professorat interí

Guardar

Imatge d'arxiu d'un examen d'oposicions docents
Imatge d'arxiu d'un examen d'oposicions docents

El Ple del Consell ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport corresponent a 2022. Aquesta oferta d'ocupació pública pertany als processos d'estabilització que recull la Llei 20/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i preveu un concurs excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga duració que es podrà convocar per una sola vegada.

El total de places docents, que actualment estan ocupades interinament o provisionalment en el sistema educatiu públic valencià, ascendeix a 9.152. Per tant, es convocaran 7.555 places via l'esmentat concurs de mèrits excepcional que preveu la Llei 20/2021, i les altres 1.597 places restants via un concurs oposició en el qual les proves de la fase d'oposició no seran eliminatòries.

Un 10% d'aquestes vacants, un total de 915 places, es reservaran per a ser cobertes per personal amb diversitat funcional de grau igual al 33% o superior, sempre que superen les proves selectives.

El procés selectiu derivat d'aquesta oferta d'ocupació pública serà convocat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abans del 31 de desembre de 2022.

La convocatòria de les 9.152 places docents no universitàries que actualment estan ocupades interinament o provisionalment no comporta un augment de la despesa en el pressupost de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a 2022, ja que aquestes places disposen de la dotació pressupostària necessària per a cobrir-se.

Destacats