CaixaBank i Bankia reben l'autorització de la CNMC a la seua fusió, però amb condicions

Guardar

768px-torre_de_caixabank
768px-torre_de_caixabank

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda en primera fase a la fusió per absorció de Bankia per CaixaBank, però subjecta al compliment d'una sèrie de compromisos presentats pel nou grup per a solucionar alguns riscos de competència observats en determinades àrees.

L'operació, que suposa la fusió de la tercera i la quarta entitat bancària del país, donarà lloc a un banc líder en el mercat de serveis bancaris, concretament en tots els segments de banca minorista.

Per això, la CNMC conclou en la seua anàlisi que l'operació suposa una amenaça per a la competència efectiva en determinats àmbits del mercat de banca minorista, així com en el mercat de caixers automàtics.

Per al mercat de sucursals, a més de realitzar l'anàlisi a nivell nacional i provincial, i a la vista dels elevats índexs de concentració derivats de l'operació en determinades províncies, s'ha identificat localment tots els codis postals en els quals les parts superposen les seues activitats.

El supervisor ha realitzat un exhaustiu examen de quotes de mercat i nombre de competidors existents en els entorns més afectats, considerant isòcrones d'1,5 quilòmetres de distància des de les sucursals de l'entitat fusionada.

L'anàlisi de codis postals resulta també un proxy adequat per a altres mercats de producte que poden tindre una contractació al voltant de la sucursal, com a crèdits, depòsits o servei de caixers.

QUASI 90 CODIS POSTALS EN SITUACIÓ DE MONOPOLI I OLIGOPOLI

S'han identificat 86 codis postals en els quals l'entitat resultant quedarà, bé en una situació de monopoli, sent l'única entitat bancària present en 21 codis postals, o en situació de duopoli exposada a feble pressió competitiva, en un radi d'1,5 quilòmetres des de la sucursal en altres 65 codis postals.

Després de comparar productes i condicions oferides en els diferents segments de mercat per tots dos bancs i els seus principals competidors, s'ha determinat que la "nul·la o reduïda" pressió competitiva en aquestes zones atorgarà a la nova CaixaBank un "elevat poder" de mercat que podria influir en el seu comportament, amb possibles efectes adversos per als consumidors.

Concretament, s'ha identificat un risc d'exclusió financera en els llocs on siguen presents únicament les parts, a causa de la possibilitat de tancament de les oficines bancàries presents en eixes zones després de la fusió.

Així mateix, en entorns en els quals no existeix una suficient pressió competitiva per part de tercers operadors, podria produir-se un empitjorament en les condicions comercials per als actuals clients de Bankia.

POTENCIAL RUPTURA D'ACORDS DE TERCERS AMB CAIXERS DE BANKIA

Addicionalment, l'anàlisi del mercat de caixers automàtics ha posat de manifest que, per als clients de terceres entitats que tenien subscrits acords amb Bankia, com a ING, Banc Sabadell i les entitats pertanyents a la xarxa Euro6000, una possible ruptura dels mateixos suposaria per a ells deixar d'accedir a la xarxa de caixers de l'entitat absorbida en les condicions en les quals ho feien i haver de pagar una comissió més elevada.

"Aquesta situació seria especialment perceptible en les localitzacions en les quals la posició de Bankia en el mercat de caixers és especialment rellevant", recull l'informe de la CNMC.

NO ÉS UNA AMENAÇA EN BANCA CORPORATIVA, D'INVERSIÓ, TPV I ALTRES

Al contrari, l'operació no suposarà una amenaça per a la competència efectiva en els mercats de banca corporativa, banca d'inversió, factoring, targetes, TPV, producció i distribució d'assegurances i gestió de fons i plans de pensions.

La CNMC explica que això es deu al fet que en aquests mercats, o bé les quotes resultants no són preocupants o bé l'addició de Bankia és reduïda, per la qual cosa no es produeix una modificació rellevant de l'estructura competitiva prèvia a l'operació, i existeix pressió competitiva suficient en tots ells.

ELS COMPROMISOS DE LA NOVA CAIXABANK

A la vista dels problemes de competència identificats, CaixaBank s'ha compromés a no abandonar, excepte en supòsits excepcionals subjectes a autorització prèvia de la CNMC, cap municipi en el qual actualment siga present una de les parts --o totes dues-- i no hi haja cap oficina competidora, amb la finalitat d'evitar l'exclusió financera en els municipis.

En els codis postals identificats en els quals es quedarà en situació de monopoli, no podrà canviar les condicions i termes que els clients de Bankia tinguen actualment subscrits en els seus productes. Aquest requisit haurà de complir-lo durant un període de tres anys.

Igualment, el nou grup oferirà els seus productes en zones considerades problemàtiques per competència en condicions substancialment iguals o no pitjors a les oferides per CaixaBank en els tres codis postals amb major exposició de l'entitat d'origen català a competidors durant tres anys.

Tampoc podrà cobrar, en cap dels 86 codis postals identificats com a problemàtics, comissions als clients procedents de Bankia per realitzar una operació en finestreta quan eixa operació haguera sigut gratuïta d'acord amb les condicions oferides per l'entitat absorbida en la data d'autorització de l'operació durant 3 anys.

Així mateix, està obligada a comunicar als clients de Bankia, tant el tancament de l'operació, com els possibles canvis en productes que pogueren afectar-los, com a noves comissions o productes que complisquen amb criteris d'elegibilitat i siguen equiparables o millors que els que tinguen contractats amb Bankia.

En aquesta mateixa línia, haurà d'identificar quins clients de Bankia compleixen amb els requisits del compte social de CaixaBank i comunicar-los la possibilitat de beneficiar-se de les condicions d'aquesta.

ING, EURO6000 I SABADELL

Respecte als riscos derivats d'una possible ruptura dels acords existents entre Bankia i ING d'una banda, i amb Euro6000 i Banc Sabadell per un altre, per a l'ús dels seus caixers automàtics, CaixaBank haurà de permetre'ls accés almenys per un període de 18 mesos i en les mateixes condicions econòmiques.

En el cas de tancament de caixers de Bankia a conseqüència de l'operació, es donarà accés als clients d'aquestes entitats al caixer de CaixaBank més pròxim al de l'entitat absorbida tancat. Per això, CaixaBank haurà de senyalitzar degudament els caixers afectats amb l'objectiu que siguen fàcilment identificables.

"La CNMC ha considerat aquests compromisos adequats per a solucionar els problemes de competència que presentava l'operació, en la mesura en què neutralitzen o mitiguen els riscos identificats, i vigilarà el compliment d'aquests", assenyala l'autoritat presidida per Cani Fernández.

Destacats