XAVIER RIUS

Opinió

Els directors/caps de servei dels Museus de la Diputació

Guardar

Xavi Rius, Diputat de cultura de la Diputació de València
Xavi Rius, Diputat de cultura de la Diputació de València

La Diputació de València té tres Museus, el Museu de Prehistòria (MUPREVAL), el Museu Valencià d’Etnologia (MUVAET) i el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM). Tots tres, sense personalitat jurídica pròpia, són serveis propis de la Institució, com ho és el servei de Patrimoni, el de Personal, el d’Assessorament Municipal o el de Carreteres.

Tots els serveis de la Diputació tenen treballadors que ho són de la Diputació, tot i estar assignats o incardinats en un servei, poden moure’s, ser desplaçats, promocionar a places de superior categoria del seu o d’altre servei o concursar per ocupar altre lloc en el mateix o altre servei. També els dels museus.

Per això, quasi tots els treballadors dels Museus han estat en altre museu de la institució o en altre servei o departament de la Diputació. Per què?, perquè hi ha una Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal, única.

Quan hi ha una vacant en la plantilla de la Diputació es cobreix segons allò establert legalment, per concursos de mobilitat horitzontal, promocions internes, concursos de provisió i quan tots aquests sistemes no permeten cobrir les places es fan servir sistemes de provisió lliures, oberts a la ciutadania. Tant els primers (interns) com els segons (externs) són públics.

La Diputació també té organismes depenents d’ella; per exemple el Patronat de Turisme, o té una empresa pública, Divalterra (abans Imelsa) i dues mixtes; Egevasa i Girsa. Participa de distints Consorcis (de Museus, de Bombers...) etc.

I ara probablement ja podreu entendre perquè la cobertura dels llocs de directors/caps de serveis del MUVIM i el MUVAET o del Cap d’Exposicions del MUVIM s’han cobert com legalment pertoca, per concurs entre els treballadors/es de la plantilla de la Diputació (com els altres 7 o 8 que han eixit al mateix temps d’altres serveis en la mateixa Diputació en el mateix mes).

El PP, fent gal·la de la seua ignorància -com és habitual- ha confós “xurres” amb “merines” i no ha vist que un plat és un plat i un got, un got. Un servei de la Diputació, no és un Organisme Autònom (Palau de la Música) o un Patronat (Palau de les Arts, Museu Pius Vé) o ni tant se val una Entitat de Dret Públic (IVAM), on sí que les distintes administracions estan aplicant el Codi de Bones Pràctiques.

També el PP i en concret la seua portaveu la Sra. Contelles (sí, la del Màster inexistent) ha insistit en que si a la meua persona li sembla “Ètic i estètic” que dos companys dels opositors estiguen en el Tribunal.Això de mi no depèn, però li puc dir que no sé si és ètic per ella (que continua alabant i admirant a Rus, toma ètica!) que a la Diputació de València els sindicats i el servei de personal complisquen la legislació vigent (les bases són negociades amb els sindicats) i que s’actue exactament igual que amb la resta de llocs de treball de la plantilla.També sembla que per ella no és ètic que se siga escrupolós i que la majoria de membres del Tribunal siguen de l’Àrea específica de coneixement (i per tant a prop dels opositors) com, reitere, obliga la Llei i passa en totes les provisions internes de la Diputació.

I dic “ignorància” de la portaveu del PP perquè si no estaria mentint i difamant, no?.

Però la ignorància es cura, estudiant (per exemple un Màster) o preguntant als sindicats o al departament responsable, Personal.

@Rius_Xavier

Destacats