La Generalitat trau a informació pública les ajudes als ajuntaments per a elaborar plans de minimització d'impactes territorials

La minimització pretén la regularització d'habitatges al·legalment implantats en sòl no urbanitzable a través dels Plans Especials de Minimització d'Impactes Territorials dels ajuntaments

Guardar

210302_Foto_Ayudas_Minimizacion_Informaicon_Publica
210302_Foto_Ayudas_Minimizacion_Informaicon_Publica

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a informació pública el projecte de les bases reguladores de les ajudes destinades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració d'instruments de planejament de minimització d'impactes territorials, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) estableix la regulació dels procediments de minimització d'impactes territorials per a pal·liar, evitar o disminuir els impactes que sobre el territori i el medi ambient han produït habitatges al·legalment implantats en sòl no urbanitzable. A aquest procediment es podran acollir els habitatges que estigueren totalment finalitzades abans del 20 d'agost de 2014.

Així, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, ha explicat que "la minimització té com a objectiu la regularització d'aquests habitatges a través dels Plans Especials de Minimització d'Impactes Territorials (PEMIT), que han de ser dissenyats i proposats pels ajuntaments dels municipis on se situen".

Referent a això, el conseller ha afegit que "la minimització d'impactes territorials que afecten gran part del territori de la Comunitat es considera una fi d'interés general i amb aquestes ajudes per a la redacció dels instruments de planejament necessaris, la Generalitat vol col·laborar amb els ajuntaments".

Quant al procediment de concessió de les ajudes, la conselleria ha optat per un sistema de règim de concurrència competitiva donant compliment als principis de publicitat, lliure concurrència i objectivitat.

El termini per a formular al·legacions serà de 7 dies hàbils a partir de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV. El projecte podrà ser consultat en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: consultar ací.

Com ha destacat Arcadi España, "el sòl rural és un recurs natural escàs, no renovable i de difícil recuperació i és un fet, que proliferen per tota la Comunitat actuacions urbanístiques sense títol jurídic habilitant, una situació resulta una seriosa amenaça per a l'ordenació del territori i el medi ambient, ja que aquests habitatges tenen una evident incidència sobre l'entorn".

En aquest sentit, el conseller s'ha referit a la deterioració del paisatge, a l'abocament d'aigües residuals, sense control ni tractament, amb afecció als aqüífers subterranis, l'eliminació d'espècies vegetals de major o menor valor, el fraccionament d'hàbitats, etc., així com als impactes econòmics, ja que l'administració, en molts casos, ha de sufragar despeses per a la prestació de serveis a aquestes edificacions.

Així, segons la legislació, la minimització d'impactes territorials pretén implementar una sèrie d'obres mínimes que eviten o disminuïsquen els efectes perniciosos que, sobre el medi ambient i el territori, provoquen aqueixos habitatges, amb especial preocupació sobre els abocaments incontrolats que es produeixen en els aqüífers.

Arxivat a:

Destacats