Economia rebutja les al·legacions del València CF per a prorrogar l'ATE del Mestalla i posa fi a la via administrativa

Guardar

Nou Mestalla
Nou Mestalla
La Conselleria d'Economia Sostenible ha resolt aquest dilluns "denegar" al València la reorganització de terminis sol·licitada per a concloure les obres de l'Actuació Territorial Estratègica cinc anys més tard, en 2030, en tant que "no pot fonamentar-se en els termes exigits per la legislació aplicable" i apel·la a "la continuïtat de l'execució de l'ATE en els termes vigents".Per al departament que dirigeix Rafa Climent, "no s'han acreditat causes alienes al València Club de Futbol, SAD, que justifiquen la concessió de la reorganització i pròrroga en els termes sol·licitats, ni tampoc que el temps perdut siga igual o superior a cinc anys, que és el de la pròrroga sol·licitada".Aquesta és la segona resolució que la Conselleria emet en aquest sentit. El passat 8 de juliol la Direcció General de Comerç ja va comunicar al club que denegava la seua sol·licitud de pròrroga, però li va concedir un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Ara, una vegada estudiades les al·legacions del València CF, torna a emetre una resolució en contra d'ampliar els terminis d'execució de les obres.Segons l'escrit, consultat per Europa Press "al marge de les penalitats que, si escau, procedisca imposar pels incompliments parcials de les fases d'execució, i sempre d'acord amb el principi de proporcionalitat, s'estima que no concorre cap causa que puga fonamentar la pròrroga sol·licitada que necessàriament comporta la reorganització de la proposta".No obstant això, aquesta resolució s'entén "sense perjudici de la facultat del promotor d'instar una pròrroga quan siga notòria i manifesta la necessitat d'ampliar el termini d'execució per a finalitzar totes o part de les actuacions contemplades en l'ATE i acredite que això és degut a causes que no li són imputables, així com el període al fet que s'estenen aquestes circumstàncies". Això sí, "la pròrroga no podrà excedir de la meitat del termini inicial d'execució total", afig el document.

CAP RECURS

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan en el termini d'un mes -a comptar des de l'endemà a la seua publicació-, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la vigent legislació.En el seu escrit, la Conselleria d'Economia Sostenible fa un repàs cronològic de l'esdevingut des de l'entrada en vigor de l'ATE, al maig de 2015, quan es van establir les tres fases de les actuacions fins a 2025, i constata un "incompliment parcial".També es fa ressò de l'escrit que el club que presideix Anil Murthy va presentar a l'abril per a sol·licitar una pròrroga de l'ATE, al·ludint a "dificultats" en el procés de compravenda de la parcel·la sobre la qual se situa l'estadi actual del Mestalla que servirà per a finançar la construcció del Nou Mestalla. El club argumentava també la "paralització" provocada per la pandèmia de la Covid-19.Però segons Economia, el València CF no aporta "altres arguments ni documents que fonamenten i acrediten la seua sol·licitud de reorganització de l'ATE".Així mateix, repassa les al·legacions i la documentació complementària presentada pel València CF, que dóna per "executada" la Fase 1 de l'ATE del Mestalla i culpa a l'Ajuntament de demores en les obres per "inactivitat" en els procediments de concessió d'autoritzacions i llicències de competència municipal.I el seu escrit més recent, en el qual el València CF es compromet a destinar "la majoria de la inversió" que rebrà del LaLiga, a través del fons d'inversió CVC, a la construcció del nou estadi del Mestalla i diu que al desembre podria presentar un nou calendari d'actuacions.Per a reforçar el seu rebuig a la pròrroga, Economia recorda els escrits aportats per l'Ajuntament de València, que creu que "el motiu al·legat pel promotor per a justificar el retard, que és el fracàs de les gestions per a la venda de la parcel·la de l'Antic Mestalla i la consegüent impossibilitat de finançar els seus compromisos, no resulta acceptable com a motiu no imputable al contractista, ja que es tracta d'una qüestió financera interna de la societat". Segons el consistori, "l'obra està paralitzada per voluntat dels titulars des d'aproximadament març de 2009".Incorpora també el posicionament de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que considera que la sol·licitud de pròrroga sol·licitada pel club valencianista és "manifestament insuficient, tant en el plantejament de la nova cronologia com en el compromís d'execució" i assenyala que la seua "inactivitat" com a promotor ha afectat la presentació de projectes.És més, creu que "no es pot analitzar amb un mínim de rigor jurídic" una proposta de pròrroga com la del València CF per a executar una actuació territorial amb un cost de 741.527.232,76 euros.D'altra banda, cal recordar que l'Advocacia de la Generalitat va emetre també el mes d'agost passat un informe que conclou que el Consell "està obligat a resoldre anticipadament l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla", les obres del qual estava previst que finalitzaren en 2025.El document assenyalava que "la llei imposa a l'Administració un mandat imperatiu, una obligació d'actuar davant l'incompliment de les condicions imposades en l'ATE pel seu promotor", el València CF, i planteja dues opcions: o bé declarar la caducitat de l'ATE, o bé acordar la substitució del promotor.L'informe constatava "acreditat" l'"incompliment greu i retirat" dels terminis establits per a l'execució de les Fases 1 i 2 de la ATE i instava l'Administració a actuar per a satisfer l'"interés públic" de l'actuació urbanística.
Destacats