Ports de l'Estat dona llum verda a l'ampliació nord del Port de València

El Ministeri de Transports ha emitit un informe favorable sobre la construcció de la nova terminal de contenidors

Guardar

Dàrsena del Port de València
Dàrsena del Port de València

L'Organisme Públic Ports de l'Estat (OPPE), que depén del Ministeri de Transports, ha donat llum verda a l'ampliació nord del Port de València. Així es confirma en un informe elaborat per aquest departament en el qual s'autoritza la construcció de la nova terminal de contenidors del port. Els detalls i conclusions d'aquest informe favorable del Ministeri han sigut presentats hui per Aurelio Martínez, president de l'Autoritat Portuària de València (APV) durant una reunió del Consell d'Administració de l'APV en l'Edifici del Rellotge.

D'aquesta manera, el document conclou que les obres projectades sí compleixen les funcions de millora de la competitivitat del Port de València i augmentaran el tràfic de contenidors. Així, s'aprova l'ampliació de la zona nord del port. A més, l'informe també detalla que les obres que s'han planificat garanteixen l'estabilitat hidràulica, així com la geotécnica i també la de caràcter estructural.

En el document, Ports de l'Estat també inclou una sèrie de prescripcions i recomanacions que l'Autoritat Portuària de València afegirà al projecte al llarg de les pròximes setmanes. És el cas de la necessitat de dur a terme un assaig sobre bucs portacontenidors de menor grandària per a assegurar que la terminal és operativa.

D'altra banda, aquest organisme també planteja una modificació de l'entroncament del moll de contenidors mantenint la cota de l'últim calaix a la cota -20 metres, igual que la resta del moll i resolent la trobada amb una secció de formigó submergit que salve els dos metres de diferència entre el moll i el dic.

En el projecte inicial, l'entroncament del moll de contenidors (cimentat a la cota -20m) amb el dic d'abric exterior, es resol amb la reducció de la cota de fonamentació de l'últim calaix del moll a -18 metres.

Pel que fa al Port de Sagunt, en l'informe publicat per l'OPPE s'aclareix que cal "completar el projecte amb la caracterització dels materials a dragar en el Port de Sagunt", per la qual cosa recomana dur a terme proves amb l'objectiu d'analitzar el material dels fons marins que s'han de dragar.

No serà necessària una nova DIA

La memòria del projecte constructiu analitzada i aprovada per Ports de l'Estat inclou un annex denominat "Necessitat de submissió al procediment d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte constructiu de moll de contenidors de l'ampliació nord del Port de València" de desembre de 2021 que conclou que les diferents modificacions introduïdes en el projecte "no tenen efectes sobre el medi ambient, addicionals als ja considerats en la citada resolució.

Tal com afirma l'APV, l'informe rebutja els criteris que farien necessària aquesta nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), ja que, segons confirmen, el projecte no representa un increment d'emissions respecte al que té la DIA favorable, "sinó molt al contrari, suposa una reducció d'emissions".

Sobre l'"increment significatiu dels abocaments a llits públics o al litoral" indica que "en el cas del projecte de 2021 els efectes de dispersió i sedimentació resulten pràcticament inapreciables, per la qual cosa no es va a produir un increment en la dispersió dels materials fins".

En aquest punt, Ports de l'Estat afig de forma singularitzada que en el projecte de nova terminal "no es va a produir un increment dels materials fins que afecte als espais protegits situats a l'entorn del Port".

En relació amb l'hipotètic increment significatiu de la generació de residus, l'annex incideix que "el projecte proposa el màxim aprofitament dels materials resultants de les demolicions que han de realitzar-se, del material procedent dels dragatges i de la retirada o desmuntatge de les instal·lacions ja existents". "Es conclou que no es produirà un increment de la generació de residus", han indicat.

Sobre la preocupació per un possible increment significatiu en la utilització de recursos naturals, assenyala el document que "la solució plantejada en el projecte bascula sobre la reutilització completa dels materials procedents del desmuntatge o demolició de les infraestructures ja existents, la qual cosa evita la generació de residus, a més de minimitzar la necessitat d'extraure nous recursos naturals per a aquest concepte.

D'aquesta manera, es conclou que no solament no es produeix un increment significatiu en la utilització de recursos naturals, sinó que s'aconsegueix una disminució en la quantitat de recursos naturals a utilitzar".

Respecte a la possible afecció a Espais Protegits a la Xarxa Natura 2000, l'annex elimina qualsevol dubte ja que "es preveu una disminució en l'afecció als espais naturals protegits amb la solució del projecte constructiu enfront de l'anterior, que van ser analitzat en l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA)".

Finalment, sobre l'afecció significativa al patrimoni cultural l'esmentat informe és igualment contundent: "No hi haurà cap variació en l'afecció al patrimoni cultural diferent a l'establida en l'EIA del Projecte amb DIA de 2007. Amb l'annex al Projecte constructiu es recopilen els treballs realitzats en aquesta matèria per a cobrir la necessitat de determinar que no es produeix afecció al Patrimoni Cultural Subaqüàtic de la Comunitat Valenciana".

 

 

 

 

 

Arxivat a:

Destacats