La llei de Mesures Fiscals preveu deduccions de fins a 1.000 euros per a la contractació de persones en l'àmbit de la llar per a la cura de menors i majors

Guardar

palau generalitat
palau generalitat
La Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat de 2022, amb la publicació de la qual hui en el Diari Oficial s'obri a informació pública, contempla la creació d'una deducció per a aquells contribuents que contracten de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim de la Seguretat Social per a la cura de menors o ancians.En compliment amb l'acord Alcem-nos, que contempla com a mesures de conciliació reduccions fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a la contractació de persones que en l'àmbit de la llar facen tasques de cura, el Consell ha aprovat una deducció que busca incentivar la contractació indefinida de treballadors com a alternativa a altres sistemes de cures.D'aquesta manera, quan el contribuent tinga a càrrec seu a un o diversos menors de 5 anys o a un o diversos ascendents majors de 75 anys i desenvolupe activitats per compte propi o alié per les quals perceba rendiments del treball, podrà optar a aquestes deduccions fiscals que tindran una quantia màxima de 1.000 euros.En concret, en el cas que el contribuent tinga a càrrec seu a un menor la deducció serà de 600 euros, elevant-se a 1.000 euros en el cas de dos o més menors. En el cas de la deducció per la cura d'un ascendent la quantia és de 300 euros que s'eleva a 500 en el cas que siguen dos o més.Aquestes deduccions tindran un caràcter incompatible amb aquelles destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, conciliació del treball amb la vida familiar i per ascendents majors de 75 anys, o de 65 amb un grau reconegut de discapacitat.

Xarxa Valenciana de Conservatoris de Música i Dansa

La Llei d'Acompanyament també recull la regulació del procediment pel qual la Generalitat Valenciana puga integrar de manera progressiva els conservatoris de música i dansa amb titularitat local en la Xarxa Valenciana de conservatoris de música i dansa, en l'àmbit de l'ensenyament de règim especial.Amb el traspàs gradual a favor de la Generalitat Valenciana de diferents conservatoris de música i dansa en la Comunitat pertanyents a diferents administracions locals, es podrà fixar el mapa escolar de la xarxa valenciana de conservatoris professionals ateses les necessitats educatives de tot el territori.

Municipis en risc de despoblació

Així mateix, amb l'objectiu de lluitar contra el despoblament, s'adapta la normativa vigent per a considerar municipi en risc de despoblació a aquells amb menys de 300 habitants. Aquesta mesura busca adaptar la normativa al Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, que regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.En aquest sentit, gràcies a aquest canvi, 18 municipis valencians resulten directament beneficiaris d'una major partida de la línia específica d'aquest fons al mateix temps que els ciutadans i ciutadanes residents en aquests, així com el seu teixit empresarial, pot acollir-se a les diferents deduccions regulades per la Generalitat Valenciana per als municipis considerats en risc de despoblació.L'objectiu és atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels habitants de zones rurals o de difícil accés, fomentar la reactivació econòmica d'aquestes àrees i garantir al mateix temps una major economia de mitjans, recursos i serveis.

Deduccions en habitatge

La Llei de Mesures Fiscals preveu algunes modificacions en l'Impost sobre habitatges buits, regulat en l'article 33 de la Llei 3/2020, de 30 de desembre per a adaptar-ho al contingut del Decret del Consell per a la mobilització d'habitatges buits i deshabitats pel qual es desenvolupen reglamentàriament els supòsits d'inscripció i baixa en el Registre d'Habitatges Desocupats.A més de xicotetes correccions de caràcter tècnic per a millorar l'aplicació del tribut, s'introdueixen incentius destinats a aquelles grans forquetes que donen un ús efectiu als seus habitatges inscrits en el Registre d'habitatges deshabitats. Així, es permet la recuperació de les quotes reportades pels habitatges considerats deshabitats després de l'aprovació de mesures de foment o acord d'intermediació a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial.A més, el segon benefici serà aplicable a la resta d'habitatges i habilita la devolució de les quotes reportades quan un habitatge amb la consideració d'habitatge deshabitat es destina a l'ús residencial continuat durant el termini d'un any, els beneficis fiscals recollits podran estendre's a la resta d'habitatges de la forqueta.En qualsevol cas, atés que la nova redacció introdueix beneficis fiscals que produeixen resultats favorables per als contribuents, tindrà efectes de l'1 de gener de 2021.La llei també recull una modificació del requisit de no disposar d'un altre habitatge en titularitat a menys de 100 km de distància per a accedir a les deduccions per arrendament d'habitatge habitual. Així a la incorporació de l'excepció de víctimes de violència de gènere, incorporada en la llei de Mesures Fiscals de l'any 2020, l'actual normativa també incorpora altres supòsits com a sentències de divorci que atorguen l'ús a l'excònjuge o l'estat ruïnós de l'immoble.A més, es redueix de 100 a 50 quilòmetres la distància mínima que ha d'existir entre l'habitatge arrendat i aquella en la qual el contribuent residia immediatament abans de l'arrendament de l'immoble.

Reducció del tipus de gravamen en la compravenda de vehicles elèctrics

La normativa també recull en matèria de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, la concreció i reducció del tipus de gravamen aplicable a la compravenda de vehicles elèctrics i de pila de combustible.Aquesta concreció ve motivada pel fet que, excepte per als vehicles destinats al desballestament, la tributació dels automòbils tipus turisme, vehicles mixtos, totterrenys, motocicletes i ciclomotors, depén de la seua cilindrada, la qual cosa provoca que l'escala de tipus no li siga aplicable als vehicles elèctrics en mancar d'aquesta característica, la qual cosa provocava que en les transmissions d'aquests vehicles se'ls aplicara el tipus de general més elevat del 6%, destinat de manera genèrica a l'adquisició de béns mobles.

Llei de Serveis Socials Inclusius

La Llei d'Acompanyament també recull les modificacions legislatives pertinents per a millorar i ajustar alguns aspectes que s'han detectat en el procés d'implantació del nou model de Serveis Socials com les competències de la Generalitat, per a la seua ampliació, incloent-hi els serveis de violència de gènere i masclista com a part de la seua xarxa o les formes de provisió de les prestacions del SPVSS, reforçant les competències de la Generalitat i de les entitats locals.A més, s'ajusten qüestions relatives als equips professionals i ràtios per a garantir el compliment de la Llei i per a la inclusió d'altres perfils professionals. La normativa contempla també la participació de les entitats sense ànim de lucre que intervinguen en el concert del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials per a fomentar l'intercanvi d'informació, de diàleg així com la seua participació en les definicions de l'acció concertada.Finalment, es regula les vies de finançament específic de les infraestructures i equipaments dels serveis socials amb la condició de concretar de forma més clara el procediment de delegació de competències en el Marc del Pla d'Infraestructures de Serveis Socials i es baixa la ràtio del personal inspector de 150.000 a 125.000 amb l'objectiu d'incorporar a un equip per a inspeccional l'atenció primària bàsica, que actualment no és inspeccionada, així com els contractes programes en el conjunt del SPVSS per a garantir el seu compliment i homogeneïtzar el sistema atesa la gran diversitat d'entitats locals.

Mesures econòmiques

La Llei d'Acompanyament preveu algunes mesures en l'àrea econòmica, centrant-se en energia, comerç i cooperativisme. Pel que respecta al primer bloc, el document presentat hui estableix una modificació del Decret llei 14/2020 per a accelerar la implantació de les energies renovables i canviar alguns articles que fan referència a la publicitat de les capacitats de les xarxes per a donar transparència i fer visible les seues capacitats.La Generalitat posa damunt de la taula la nova Llei de Comerç que, tenint en compte les circumstàncies derivades de la pandèmia, prioritza les gestions vinculades a la concessió, justificació i pagament d'ajudes, per a tractar sol·licituds amb la major celeritat possible. Així, la Llei de Comerç Sostenible de la Comunitat, ara en tramitació, augmenta el període de vigència de les ZGAT (zona de gran afluència turística) de 4 a 7 anys.

Declaració d'infraestructures de regadiu d'utilitat pública

El Consell també ha declarat d'utilitat pública o interés social i urgent ocupació un conjunt d'onze infraestructures públiques de regadiu que formen part del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana així com per la llei d'estructures agràries amb l'objectiu d'accelerar la seua posada en funcionament i procedir a la seua urgent ocupació i a l'expropiació forçosa dels terrenys que queden afectats per aquestes.L'objectiu d'aquestes infraestructures és impulsar i garantir l'estalvi i eficiència en la gestió dels recursos hídrics, reduir el consum d'aigua, millorar la gestió del reg i l'eficiència energètica, reduir la sobreexplotació d'aqüífers deficitaris, la impermeabilització de basses, o la construcció de nous embassaments entre altres.Les obres es duran a terme a Godelleta i Turís, Alacant, Pedralba, Vila-real, Llíria, Benimodo, Sellent i Estubeny, la Vall d'Uixó i Novelda.

Un procés obert i participatiu

Aquest és el cinqué any en què el Consell fa públic un esborrany de la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat abans de l'aprovació definitiva de la Llei, amb la finalitat que els agents econòmics, socials i els particulars puguen realitzar les aportacions que consideren oportunes.

Arxivat a:

Destacats