L'ATV habilita que les autoliquidacions dels impostos sobre Successions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats siguen telemàtiques a partir de 2021

Es posarà en marxa un sistema de 'chatbot' per a resoldre dubtes i s'espera atendre per cita prèvia multicanal a 70.000 contribuents

Guardar

DIRECTORA_ATV
DIRECTORA_ATV

L'Agència Tributària Valenciana (ATV) s'ha fixat com a repte per a aquest any 2021 avançar en l'expedient electrònic i eliminar el paper en la presentació d'autoliquidacions i sol·licituds, tal com revela el Programa Anual d'Actuació de l'organisme que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

D'aquesta manera, durant aquest exercici el model per a l'autoliquidació dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600) i el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions (model 650) seran preferiblement per via telemàtica.

El Programa Anual d'Actuació de l'ATV inclou 17 accions concretes encaminades a possibilitar que la ciutadania es relacione amb l'entitat íntegrament per mitjans electrònics; millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal; i millorar la gestió dels recursos assignats a l'ATV.

"L'objectiu és eliminar de manera gradual la possibilitat de descàrrega i impressió d'aquests models per al seu emplenament manual. Actualment aquests models són emplenats pels contribuents i a continuació han de ser traslladats pels empleats de l'ATV a les seues bases de dades digitals. Aquest procés suposa un cost de gestió i a més pot ser font d'errors", ha explicat la directora de l'ATV, Sonia Díaz.

"En digitalitzar tot el procés s'aconsegueix un triple benefici perquè el ciutadà pot emplenar els models des de qualsevol ordinador, mòbil o tauleta; els empleats públics que abans traslladaven les dades poden realitzar altres funcions i, al mateix temps l'eliminació del paper es traduirà en un benefici mediambiental", ha indicat Díaz.

En el cas dels ciutadans que no disposen de la possibilitat tècnica per a emplenar els models telemàticament se'ls facilitarà assistència mitjançant un sistema de cita prèvia multicanal i també es posaran ordinadors a la disposició dels ciutadans en l'oficina d'atenció al contribuent perquè puguen realitzar el tràmit assistits pel personal especialitzat, sempre que es puga garantir la protecció enfront de la COVID-19.

A més de la presentació dels tributs, també estarà disponible de manera telemàtica el pagament i, a més, en el cas de l'Impost de Successions, aquestes possibilitats s'habilitaran tant en la modalitat individual com per a grans presentadors.

Igualment es potenciaran els serveis d'informació i ajuda a través d'Internet. "L'objectiu és que la web de l'ATV es convertisca en el principal canal de comunicació amb els contribuents, tot això sense deixar de costat l'assistència personalitzada, presencial, telefònica i per correu electrònic", ha apuntat Díaz.

Objectiu: Atendre 70.000 contribuents

El compromís per a 2021 és atendre per cita prèvia, almenys, a 70.000 contribuents, ja que aquest servei no sols assistirà en la presentació de les autoliquidacions, sinó també en la informació prèvia, en l'emplenament, pagament i obtenció del justificant de tota mena de presentacions.

"Els serveis digitals que ofereix l'ATV han de ser àgils, intuïtius, coneguts i compresos, perquè només així pot garantir-se que el servei ha arribat al ciutadà. En aquesta línia, posarem en marxa eines interactives que permeten l'assistència automatitzada, activa i guiada", ha afirmat Sonia Díaz.

Igualment, durant el 2021 s'implementarà el Chatbot (programa informàtic amb el qual és possible mantenir una conversa i que funcionen mitjançant intel·ligència artificial) que resoldrà dubtes en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Així mateix, es realitzarà una campanya massiva, que implicarà l'emissió d'uns 2.000 recordatoris, dirigida als potencials contribuents recordant-los les dates i els requisits per al compliment de les seues obligacions fiscals.

Prevenció, control i cooperació

L'estratègia de lluita contra el frau fiscal de la ATV per a aquest exercici s'ha dissenyat des d'una triple perspectiva de prevenció, control i cooperació. "Perseguir i combatre el frau fiscal en qualsevol de les seves modalitats requereix una resposta de l'Administració organitzada, permanent, coordinada, planificada i adequadament dimensionada", ha assenyalat la directora general de l'ATV, Sonia Díaz.

Pel que fa a la prevenció, s'afavorirà el compliment voluntari de les obligacions fiscals per part dels contribuents. Per a això s'augmentarà la informació i assistència al contribuent que els permetrà minimitzar els costos indirectes associats a l'incompliment de les seues obligacions tributàries i s'augmentarà la cooperació interadministrativa.

A través del control tributari es pretén detectar, i en major mesura, evitar, conductes dirigides a l'ocultació de fets imposables o la minoració de bases imposables que tinguen el seu origen en la infravaloració dels béns. També es treballa per a detectar l'aplicació indeguda de beneficis fiscals, així com el frau en fase de recaptació.

D'igual manera, l'ATV té com a objectiu en 2021 desenvolupar les aplicacions i utilitats pròpies (circuit TIRANT) per al control i seguiment automatitzats de les actuacions de recaptació executiva per mitjans propis de l'ATV.

També es treballarà en l'emissió i notificació pròpia de provisions de constrenyiment, en comptes de delegar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'objectiu de guanyar agilitat. Així mateix, s'incrementarà de manera significativa la utilització de recordatoris de pagament per a afavorir l'obtenció d'ingressos en via executiva previs a l'emissió de provisions de constrenyiment.

Una altra de les línies d'actuació consistirà a agilitar les resolucions fins a reduir als 6 mesos el temps màxim de resolució dels expedients de devolució. "L'objectiu és reduir els temps d'espera dels ciutadans el que redundarà en la millora de la qualitat del servei i en la disminució dels interessos de demora que s'abonen per part de l'Administració", ha assenyalat Sonia Díaz.

En matèria de cooperació, l'ATV té com a objectiu subscriure un conveni marc que agilite els processos recaptatoris sota un conveni marc, entre la Generalitat i les entitats locals, per a la recaptació d'impostos que els siguen propis sobre contribuents que es troben fos dels seus respectius àmbits de competència territorial.

A més, es vol continuar avançant en la col·laboració iniciada amb l'Ajuntament de València en 2017, que va permetre que des d'aquesta institució es pogueren cobrar multes de trànsit a residents en altres municipis, gràcies al conveni signat amb l'Agència Tributària Valenciana.

Destacats