El Consell aprova el projecte de Llei que bonificarà el 99% sobre l'Impost de Successions i Donacions per a reduir la càrrega impositiva sobre els contribuents valencians

Guardar

Carlos Mazón, president de la Generalitat, i Ruth Merino, consellera d'Hisenda
Carlos Mazón, president de la Generalitat, i Ruth Merino, consellera d'Hisenda

El Consell ha aprovat el projecte de llei que permetrà aplicar la bonificació del 99% sobre l'Impost de Successions i Donacions (ISD), amb la finalitat de reduir la càrrega impositiva sobre els contribuents valencians.

Amb l'aprovació del projecte llei de modificació de la Llei 13/1997, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs, pel que fa a l'Impost de Successions i Donacions, per a la seua posterior remissió i aprovació per les Corts, el 95% de contribuents ja no haurà de pagar ISD (sumant les noves bonificacions i els que ja estaven exempts).

Així, s'estima en 20.000 les persones beneficiàries potencials d'aquesta mesura en tota la Comunitat Valenciana cada any. En concret, al voltant de 15.000 beneficiaris i beneficiàries en el cas de Successions i 3.000 en el cas de Donacions en la Comunitat Valenciana (prenent com a referència els declarants de 2022), al que cal sumar les més de 5.000 renúncies a herències per diverses causes per a no pagar impostos.

La bonificació de l'impost s'aplicarà per als drets reportats a partir del 28 de maig, beneficiant d'aquesta manera a un gran nombre de contribuents que abans no tenien cap desgravació o la tenien més reduïda.

En concret, s'aprova una bonificació del 99% de la quota tributària en les adquisicions mortis causa i percepcions de quantitats obtingudes per les persones beneficiares d'assegurances de vida que s'afigen al cabal hereditari efectuades per parents del causant pertanyents als grups I i II (descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants) de la Llei 29/1987 de l'Impost sobre Successions i Donacions.

També podran beneficiar-se de la reducció de l'impost les adquisicions per donació o altres actes lucratius inter vivos celebrades en favor del cònjuge, pares, adoptants, fills i filles o persones adoptades del o la donant, nets o netes i avis o àvies, amb la finalitat de simplificar l'actual regulació de les reduccions associades al parentiu i incorporant com a persones beneficiàries a cònjuges del o la donant.

Igualment, gaudiran del mateix benefici les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o per persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Reduccions en transmissions inter vivos

Per al càlcul de la base liquidable de l'Impost sobre Successions i Donacions, en les transmissions inter vivos seran aplicables a la base imposable diverses reduccions per circumstàncies pròpies de la Comunitat Valenciana.

En concret, si les adquisicions es realitzen per fills o filles o persones adoptades menors de 21 anys, s'aplicarà una reducció de 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari o donatària, sense que la reducció puga excedir de 156.000 euros.

En el cas que les adquisicions es realitzen per fills i filles o persones adoptades de 21 o més anys, per cònjuge, pares o mares o adoptants, s'assignarà una reducció de 100.000 euros; en les adquisicions per nets o netes es fixarà una reducció de 100.000 euros, si el net o neta té 21 o més anys, i 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el net o neta, sense que, en aquest últim any, la reducció puga excedir de 156.000 euros, mentre que en les adquisicions realitzades per avis o àvies, les reduccions seran de 100.000 euros.

En les adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'aplicarà una reducció a la base imposable de 240.000 euros.

Finalment, quan l'adquisició s'efectue per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que siguen cònjuge, pares o mares, adoptants, fills i filles o persones adoptades del o la donant, s'aplicarà una reducció de 120.000 euros. Igual reducció, amb els mateixos requisits de discapacitat, s'aplicarà als nets o netes i als avis o àvies.

El Consell va aprovar el passat 5 de setembre l'avantprojecte de llei i ara s'aprova el projecte de llei, una vegada rebuts els dictàmens preceptius i es procedeix a la seua remissió a les Corts per a la seua posterior aprovació.

Destacats