El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals de 2024 amb rebaixes que estalviaran més de 199 milions d'euros als contribuents

Guardar

Ruth Merino, portaveu del Consell
Ruth Merino, portaveu del Consell

El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat de 2024, que impulsa noves mesures fiscals que suposaran un estalvi estimat de més de 199 milions d'euros a la ciutadania valenciana.

En concret, són potencials beneficiaris d'aquestes mesures fins a 2,1 milions de contribuents valencians, el 87,5% del total de persones contribuents en la Comunitat Valenciana.

Entre les noves mesures d'alleujament fiscal, la coneguda com a Llei d'Acompanyament inclou deduccions de fins a 150 euros pel 30% de les despeses generades per membres de la unitat familiar que necessiten ajuda per patir qualsevol patologia assimilada a problemes de salut mental, així com deduccions de fins a 100 euros per despeses produïdes per membres de la unitat familiar amb malalties cròniques d'alta complexitat o les denominades rares, que podrà incrementar-se fins als 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental.

A més, s'incorpora una deducció del 30% fins a 150 euros per quantitats satisfetes per despeses associades a la salut bucodental; deducció del 30% fins a 100 euros per despeses destinades a l'adquisició de cristalls graduats, lents de contacte i solucions de neteja, així com una deducció de fins a 100 euros per despeses generades per membres de la unitat familiar amb diagnòstic de dany cerebral adquirit o alzheimer, que augmentarà fins als 150 euros si la unitat familiar és nombrosa o monoparental.

Així mateix, s'inclou una deducció del 30% fins a 150 euros per les despeses associades a la pràctica esportiva.

En el cas de les deduccions en l'IRPF, s'aplicaran amb efecte retroactiu perquè l'estalvi es produïsca en la declaració de la renda de 2023, i podran beneficiar-se les declaracions amb una base liquidable individual de fins a 32.000 euros i conjunta de fins a 48.000 euros, la qual cosa es traduirà en un benefici estimat per al conjunt de la ciutadania valenciana de més de 180 milions d'euros.

Rebaixa de tipus per la compra d'habitatge

La Llei de Mesures Fiscals, que va eixir a exposició pública el passat 21 de setembre, també contempla com a novetat la modificació dels tipus de gravamen de la modalitat de transmissions patrimonials oneroses que recull la Llei 13/1997 de la Generalitat, que es traduirà en un estalvi de més de 19 milions d'euros.

En concret, s'estableix el tipus reduït del 6% per a l'adquisició d'habitatge habitual per joves menors de 35 anys, així com per als compradors d'habitatges protegits de règim general, sempre que el valor de l'habitatge siga de fins a 180.000 euros.

Igualment, s'estableix un tipus superreduït del 3% per compra d'habitatge habitual de protecció oficial de règim especial i per compra d'habitatge per a famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i dones objecte de violència de gènere, sent també 180.000 euros el límit del valor de l'habitatge.

Una altra de les novetats que inclou l'avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals és que s'introdueixen diverses modificacions de la Llei 1/2020 de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

Una d'elles és que s'inclou en els centres de protecció específics per a problemes greus de conducta de persones menors d'edat en el llistat de centres educatius que han de situar-se a més de 850 metres de distància dels locals d'apostes.

Modificació de la Llei de Plurilingüisme

En l'àmbit educatiu, aquesta norma recull la modificació de la Llei 4/2018 de Plurilingüisme, de manera que se suprimeix l'obligació que els i les alumnes de les zones castellanes cursen en valencià assignatures troncals.

D'aquesta manera, es modifica el sistema actual pel qual l'alumnat de zones exemptes assistia a la classe de valencià, però no s'examinaven de l'assignatura i, en canvi, estava obligat a rebre almenys una matèria troncal en valencià, com podia ser matemàtiques o història.

El Govern valencià aposta per l'estudi i coneixement de l'assignatura de valencià per part de tot l'alumnat de la Comunitat Valenciana i es proposa que s'incentive a l'alumnat que estudia valencià, certificant-se de manera automàtica el nivell corresponent quan finalitze els seus estudis.

Supressió de l'Oficina de Drets Lingüístics

La Llei d'Acompanyament també preveu la supressió de l'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) i del Consell Social de les Llengües.

En el cas de l'Oficina de Drets Lingüístics es va crear amb la finalitat de posar el focus en la llengua utilitzada en comerços, establiments de consum o de turisme de caràcter privat, podent declarar aquesta oficina la vulneració de drets lingüístics sense establir la possibilitat d'audiència, defensa i recursos del presumpte vulnerador.

La llei no regula cap potestat sancionadora, però es considera que l'ODL suposa una duplicitat, ja que exerceix una activitat paral·lela a altres organismes que poden exercir les mateixes funcions, com per exemple el Síndic de Greuges o la pròpia tramitació de queixes i suggeriments per part dels diferents òrgans de l'administració.

Quant a la proposta d'eliminació del Consell Social de les Llengües es justifica perquè les seues funcions de control es poden exercir també en l'àmbit parlamentari, així com a través d'altres òrgans de participació existents, així com pel seu elevat nombre de membres que suposa poca operativitat quant al funcionament.

Pel que fa a les competències que corresponen a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, cal destacar la modificació del text refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme per a simplificar tràmits, agilitzar procediments i reduir temps de resolució d'expedients.

Prevenció lluita contra incendis forestals

La Llei d'Acompanyament també inclou la modificació de la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de donar certesa a la gestió de la prevenció i extinció d'incendis forestals als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb terreny forestal i en les zones urbanitzades en la zona d'influència forestal, així com a l'aplicació del fons estratègic municipal de prevenció d'incendis i gestió forestal.

Així, estableix que s'inclouran les previsions necessàries relatives a infraestructures, actuacions i mitjans per a la prevenció dels incendis i infraestructures de suport a l'extinció. A més, la Conselleria de Justícia i Interior establirà ajudes econòmiques als municipis per a l'execució de les actuacions planificades.

A més, serà necessària una declaració responsable en actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal i en el manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals, sempre que estigueren previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals aprovat per l'administració competent.

Destacats