Les Escoles Oficials d'Idiomes potenciaran l'ensenyament semipresencial i online

Guardar

Escola Oficial d'Idiomes de València
Escola Oficial d'Idiomes de València

Les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana (EOI) optimitzaran recursos amb la reorganització de grups i potenciaran l'ensenyament semipresencial i en línia per al pròxim curs.

La reorganització d'alguns grups s'ha considerat necessària després d'avaluar les dades d'oferta i matrícula i que la inspecció educativa haja analitzat la situació de les EOI durant este curs. Així, en alguns centres s'han detectat grups amb una presència mínima d'alumnat, amb classes que no arribaven als 5 estudiants, circumstància que en alguns casos es repetia en diversos torns d'un mateix idioma o nivell, per la qual cosa s'ha proposat agrupar eixos grups el pròxim curs.

En el present curs es van oferir un total de 94.089 places entre grups d'ensenyament formal i complementaris. No obstant això, la matrícula total va ser de 56.922 alumnes, la qual cosa representa el 61% d'ocupació sobre oferta. A més, en estudis posteriors s'ha observat que la mitjana d'abandó suposa el 32% de l'alumnat matriculat.

Una vegada analitzats les dades, s'ha proposat una sèrie d'ajustos, seguint criteris de matrícula del present curs, sent el resultat d'un procés exhaustiu d'avaluació i anàlisi de la demanda. Estes adaptacions es realitzaran tenint en compte la condició del professorat, respectant el professorat funcionari de carrera i estabilitzat per procediment extraordinari, i no se suprimiran places ni es desplaça a docents.

Així, des d'Educació s'ha considerat necessari poder reorganitzar l'ensenyament d'idiomes optimitzant els recursos disponibles. És el cas dels estudis de basc, que es mantenen, però que pel seu baix nombre d'alumnes matriculats passa a ser en línia, la qual cosa garantix que l'alumnat matriculat puga continuar cursant els estudis d'este idioma, alguna cosa que no ocorre en les EOI del País Basc, on no figura l'oferta de valencià.

Les Escoles d'Idiomes de la Comunitat Valenciana presenten una de les ofertes més completes d'Espanya, amb cursos i exàmens d'anglés, francés, italià, alemany, valencià, portugués, rus, espanyol, xinés, àrab, grec, japonés i basc.

La reestructuració de les Escoles Oficials d'Idiomes era una necessitat vista en els últims anys per a adaptar este ensenyament als nous temps. Les noves EOI, amb ensenyament presencial, semipresencial -una de les novetats del pròxim curs- i a distància -la qual cosa suposa un increment de grups en set centres en el curs 24/25- permetran arribar a un segment de la població més ampli i de forma més còmoda.

Destacats