Cultura convoca ajudes per a la participació de les galeries d'art en fires nacionals i internacionals

La dotació pressupostària és de 215.000 euros

Guardar

Retablo del Centenar de la Ploma (Victoria & Albert Museum) (2)
Retablo del Centenar de la Ploma (Victoria & Albert Museum) (2)

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a col·laborar amb el funcionament i la promoció de les activitats de les galeries d'art del territori valencià i de la seua participació en fires d'art nacionals i internacionals. La línia pressupostària és de 215.000 euros.

Poden sol·licitar aquestes subvencions els titulars de galeries d'art que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit competencial del territori valencià. A l'efecte d'aquestes subvencions, s'entén com a galeries d'art, les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial.

L'import màxim per beneficiari serà de 25.000 euros en les fires desenvolupades entre l'1 de novembre de 2020 i el 32 d'octubre de 2021.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les que siguen generades exclusivament per l'organització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que hagen sigut relacionades i quantificades en la memòria econòmica del projecte.

Aquestes són les que es deriven de la contractació del sòl, en les fires en què aquest concepte tinga caràcter obligatori, les despeses derivades de les acreditacions i drets d'inscripció, les corresponents al disseny, muntatge i desmuntatge de l'estand i elaboració de material publicitari i material promocional en relació amb la presència de la galeria en la fira que es tracte.

També s'inclouen en aquesta ajuda els serveis per a la gestió de l'estand: assegurances, consum d'energia elèctrica, inserció de dades o publicitat en catàleg, neteja i personal; desplaçament i estada en el lloc de celebració de la fira corresponent per a dues persones, durant les dates de celebració de la mateixa (queden excloses expressament les despeses de taxi, els peatges i els d'aparcament). Els imports màxims seran de 130 euros, per persona i nit en fires internacionals i 100 euros en fires nacionals.

El termini de presentació és de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats