Quines són les noves normes i multes de la DGT per al 2021?

Multes més dures, la renovació del permís de conduir per punts o la prohibició de depassar els 20km/h per a avançar són algunes de les novetats aprovades pel Ministeri de l'Interior

Guardar

guardia civil
guardia civil

El 2021 ve carregat de novetats en matèria de Trànsit. Dimarts passat 16 de març el Consell de Ministres va aprovar el que serà el projecte de llei elaborat pel Ministeri de l'Interior per a incorporar una sèrie de mesures que milloren i actualitzen el sistema del permís i la llicència de conducció per punts. D'aquesta manera, la reforma serà remesa a les Corts per a la seua aprovació definitiva.

El projecte de llei modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en el sentit d'agreujar les sancions previstes per a aquells comportaments que generen major risc per a la conducció, com l'ús del telèfon mòbil al volant, i impulsar el mecanisme dels cursos de conducció segura com a fórmula per a millorar l'educació viària dels conductors.

Aquesta reforma ja va ser aprovada en primera volta pel Consell de Ministres el passat 10 de novembre de 2020. Des d'eixe moment, ha obtingut els informes favorables de diferents ministeris. El projecte de llei s'integra en una més àmplia estratègia dissenyada per la Direcció General de Trànsit per a generar un nou model de seguretat viària alineat amb la política de la Unió Europea, l'objectiu de la qual és reduir en un 50 per cent el nombre de persones mortes i ferides greus per a l'any 2030 i avançar cap a una xifra pròxima a zero l'any 2050.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS?

  • Unifica en un termini de dos anys el temps que haurà de transcórrer sense cometre infraccions per a recuperar el saldo inicial de 12 punts, sempre que no s'haja perdut tot el saldo.
  • Substitueix la infracció greu consistent a "utilitzar" mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres pel mer fet de "portar en el vehicle" aqueixos dispositius. El nou tipus infractor manté la pèrdua de 3 punts que s'assignava a l'anterior infracció.
  • Augmenta de 3 a 6 els punts a llevar per conduir subjectant amb la mà dispositius de telefonia mòbil.
  • Eleva de 3 a 4 els punts a llevar per no fer ús del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció. A més, incorpora com a causa de la pèrdua d'aqueixos punts el fet de no fer ús dels mateixos de manera adequada.
  • Suprimeix la possibilitat que turismes i motocicletes puguen depassar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat en les carreteres convencionals quan avancen a altres vehicles.
  • La superació de cursos de conducció segura, sempre que es complisquen els requisits establits i es tinga saldo positiu de punts, es compensarà amb 2 punts addicionals, fins a un màxim de quinze punts i amb una freqüència màxima d'un curs cada dos anys. No obstant això, la recuperació d'aqueixos punts no serà efectiva fins que entre en vigor la regulació de les condicions que han de complir tals cursos.
  • Tipifica com a infracció molt greu la utilització de dispositius d'intercomunicació no autoritzats en les proves per a l'obtenció i recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per a conduir, o col·laborar o assistir amb la utilització d'aquests dispositius, que serà sancionada amb multa de 500 euros i la impossibilitat que l'aspirant puga tornar a presentar-se a les citades proves en el termini de sis mesos. Es tracta del frau més habitual en aquesta classe de proves.

NOUS SENYALS D'AUXILI

Es canvien els dos triangles per dispositiu de color groc que es col·locarà en part més alta del mateix cotxe. Serà obligatori des de l'1 gener de 2026. Amb aquest canvi es vol evitar que el conductor haja d'eixir del vehicle. Aqueix dispositiu també estarà connectat telemàticament a una xarxa d'avisos nacional.
Destacats