Medi ambient autoritza excepcionalment la captura, tinença i cria d'aus fringílides per a la participació en els concursos de cant

Guardar

Fringilido
Fringilido

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha autoritzat amb caràcter excepcional la captura, la tinença i la cria d'aus fringíl·lides per a la participació en els concursos de cant.

En una ordre publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, es regula fins al 31 de desembre de 2018 aquesta activitat, tenint en compte que el Ministeri d'Agricultura, Aigua i Medi ambient, seguint instruccions de la Comissió Europea, ha establit uns contingents de captura d'aquestes aus en nombre decreixent fins a l'any 2018, amb l'objectiu de reduir i regular l'extracció d'aquestes aus del mitjà natural i substituir les utilitzades en els concursos de cant d'origen salvatge per aus criades en captivitat.

De fet, en la norma publicada s'estableixen quotes de captures anuals amb l'objecte d'afavorir i regular el trànsit cap a la cria en captivitat. Els permisos de captures hauran d'incloure mascles i femelles i s'establirà un control dels animals de cria en captivitat per a diferenciar-les de les aus capturades del mitjà natural.

Les espècies afectades per aquesta regulació són: Cadernera/Cadernera (Carduelis carduelis), Pardillo/Passerell (Carduelis cannabina), Verdum/Verderol (Chloris chloris), Verdecillo/Gafarró (Serinus serinus) i Pinzón/Pinsà (Fringilla coelebs).

Podran obtenir autorització per a la captura d'aus fringíl·lides els membres d'associacions ornitològiques silvestrines que acrediten els mitjans per a poder realitzar la cria en captivitat i realitzen una declaració responsable en aqueix sentit; no hagen sigut inhabilitats per infracció administrativa o penal relacionada amb l'activitat i amb sentència ferma; i que aporten justificant de pagament de la taxa d'expedició d'autoritzacions per a la captura d'aus fringíl·lides amb xarxa.

Les aus hauran de romandre en un recinte, local o instal·lació adequada o en aquells que complisquen els condicionants establits en la normativa de benestar animal que existisca sobre aquest tema, quan es tracten de nuclis zoològics.

Les captures únicament podran realitzar-se amb xarxes de tir, també denominades xarxes abatibles, xarxes de llibre i xarxa de sòl, seguint les recomanacions establides per les directrius tècniques per a l'adaptació de l'extracció de fringíl·lids del mitjà natural a l'article 9 de la Directiva Aus del 2009/147/CEE.

El període anual de captures serà el comprés entre el mes d'agost i mes de novembre dels anys 2016, 2017 i 2018, (en els dies indicats) seguint les directrius tècniques per a l'adaptació de l'extracció de fringíl·lids del mitjà natural a l'article 9 de la Directiva Aus 20009/147/CE.

A la Comunitat Valenciana existeix una tradició molt arrelada en la captura de cinc espècies d'aus per a l'ensinistrament i participació en els de concursos de cant. És una activitat tradicional i compta amb gran nombre d'aficionats que desenvolupen la seua activitat a través d'associacions específiques per a aquesta fi.

Arxivat a:

Destacats