La Llei del Joc a la Comunitat Valenciana, cada vegada més a prop de la seua aplicació

El Ple del Consell va aprovar divendres passat 16 de juliol urgents per a facilitar l'aplicació d'aquesta llei

Guardar

juego_valencia
juego_valencia
El problema a l'addicció al joc és una realitat palesa que s'ha incrementat en els últims anys gràcies a l'aflorament de plataformes en línia que permeten apostar les 24 hores del dia. Això és una cosa que afecta multitud de famílies. Amb l'objectiu de reduir l'impacte del joc en la societat, el Consell va aprovar el 16 de juliol un decret de mesures urgents per a facilitar l'aplicació de la Llei 1/2020, d'11 de juny, de Regulació del Joc i de Prevenció de la Ludopatia a la Comunitat Valenciana.El decret concreta aspectes tècnics necessaris per a la posada en marxa de la llei de joc, al mateix temps que augmenta la seguretat jurídica dels operadors i dóna resposta a les necessitats dels qui operen en el sector. En concret, regula, tal com s'estableix en la disposició transitòria desena de la llei del joc, les condicions i procediment pel qual s'autoritzaran de manera excepcional noves llicències.La nova llei valenciana del joc estableix una moratòria de cinc anys per a l'atorgament de noves autoritzacions d'establiments de joc, si bé determina que tal suspensió no aconseguirà a la renovació d'aquests establiments quan, si incompliren el requisit de distància de 850 metres de centre d'educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals, inicien el tràmit d'una nova autorització en un altre emplaçament.La regulació reglamentària vigent fins al moment no contemplava el tràmit necessari per a aquest supòsit, per la qual cosa el decret desenvolupa el tràmit i els casos en els quals s'autoritzarà la renovació de llicències ja existents que incomplien la distància mínima exigida, per a permetre la seua localització en una nova ubicació.A més, el decret completa el procediment per a la suspensió voluntària de les autoritzacions d'explotació de les màquines recreatives i d'atzar (tipus B i C) i estipula i regula els casos en els quals en el cas de l'hostaleria podran instal·lar-se noves màquines recreatives, o substituir-se, limitant-se en tots dos casos exclusivament a aquelles màquines que ja tinguen una autorització vigent, en cap cas noves autoritzacions.La Llei del joc i prevenció de la ludopatia assigna les competències en inspecció, vigilància i control de les activitats de joc a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en les quals està auxiliat per la Policia Autonòmica.Sobre aquest tema, aquest decret, en desenvolupament del que es preveu en la llei, encarrega expressament a l'àrea competent que impulse la signatura de convenis amb les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana, perquè la policia local col·labore, quan siga procedent, amb la policia autonòmica en aquestes tasques per a garantir l'eficàcia i compliment de la nova llei.El text també ha recollit la prohibició de la publicitat per mitjans electrònics, telefònics o telemàtics, amb la sola excepció que hagen sigut sol·licitats o expressament autoritzats, prèviament per les persones destinatàries d'aquests, acollint la previsió de la norma estatal.A més, també es determina, a partir de la prohibició de publicitat de la nova llei reguladora del joc, la informació comercial que pot fer-se visible en l'exterior dels establiments de joc. En aquest sentit, concedeix un termini de tres mesos perquè aquells que en l'actualitat exhibisquen rètols, emblemes o similars que no s'adeqüen al que es disposa, procedisquen a la seua adaptació o a la seua retirada.

LLEI PIONERA

Cal recordar que la nova llei aprovada el mes de maig passat per les Corts té una doble finalitat, d'una banda la regulació de l'activitat socioeconòmica del joc en les seues diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, per una altra, la prevenció de les patologies i addiccions.Entre les novetats d'aquesta llei destaca la necessitat que existisca una distància mínima de 850 metres entre els salons de joc i locals específics d'apostes respecte a centres educatius que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.Així mateix, s'estableix la prohibició als agents que exercisquen l'activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores; la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, així com la promoció d'ajudes, subvencions o incentius fiscals per a entitats esportives, associacions i mitjans de comunicació que duguen a terme campanyes de prevenció i lluita contra la ludopatia.
Destacats