El decret d'avaluació eliminarà els exàmens de recuperació en l'ESO previsiblement ja en aquest curs 2021-2022

Guardar

selectividad examen
selectividad examen
El projecte de reial decret pel qual es regula l'avaluació, promoció i titulació en l'Educació Primària, Secundària (ESO), Batxillerat i Formació Professional (FP) no preveu la realització dels exàmens de recuperació en l'ESO, però sí en Batxillerat. Fonts autonòmiques consultades per Europa Press, assenyalen que la previsió és que aquests exàmens de recuperació en l'ESO ja no es realitzen en el curs 2021-2022 que acaba d'arrancar.En tot cas, fonts governamentals han indicat a Europa Press que es tracta d'un esborrany en procés d'elaboració que es remetrà a les comunitats autònomes "en les pròximes setmanes". Això sí, afigen que es tracta d'una mesura que està recolzada pels grups de treball en els quals participen les diferents autonomies.El text consultat per Europa Press no preveu convocatòries extraordinàries d'exàmens en l'etapa d'ESO, encara que sí en la de Batxillerat. En relació amb la primera, el document estableix que l'avaluació serà "contínua, formativa i integradora" i, com en Primària, les decisions sobre promoció i titulació seran adoptades col·legiadament per l'equip docent després d'una convocatòria d'avaluació que tindrà lloc en finalitzar el curs escolar.Els alumnes i alumnes d'ESO promocionaran de curs quan l'equip docent considere que la naturalesa de les matèries que, si és procedent, pogueren no haver superat, "els permet seguir amb èxit el curs següent i s'estime que tenen expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica". En tot cas, promocionaran els qui hagen superat les matèries o àmbits cursats o tinguen avaluació negativa en una o dues matèries.L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de Batxillerat serà "contínua i diferenciada segons les diferents matèries" i promocionarà de primer a segon de Batxillerat quan haja superat les matèries cursades o tinga avaluació negativa en dues matèries com a màxim.Per a obtenir el títol de Batxiller, serà necessària l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat, encara que excepcionalment, l'equip docent podrà decidir l'obtenció del títol de Batxiller per un alumne o alumna que haja superat totes les matèries excepte una.Hauran de complir, no obstant això, "totes les condicions següents: que l'equip docent considere que l'alumne o l'alumna ha aconseguit els objectius i competències vinculats a aqueix títol; que no s'haja produït una inassistència continuada i no justificada per part de l'alumne en la matèria; que l'alumne o l'alumna s'haja presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària; i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l'etapa siga igual o superior a cinc.
Destacats