El Compte General revela una millora del resultat econòmic-patrimonial del 31,4% pels fons extraordinaris del Govern enfront de la COVID-19

Els fons rebuts per la Generalitat al marge del sistema de finançament de l'Executiu central es van incrementar un 108%

Guardar

sindicatura comptes ep
sindicatura comptes ep
El Ple del Consell ha aprovat, per a la seua remissió a la Sindicatura de Comptes, el Compte General de l'Administració de la Generalitat corresponent a l'exercici 2020, que mostra una millora en el resultat econòmic-patrimonial del 31,44% en l'últim any, en passar d'un resultat de -2.225 milions en 2019 a -1.526 milions en 2020.Una reducció del resultat negatiu de 700 milions d'euros que s'ha produït, malgrat l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana, pel suport econòmic rebut en 2020 del Govern central, amb fons addicionals per a fer front a les conseqüències de la COVID-19, així com pel procés de refinançament del deute del FLA, que ha permés reduir el cost d'aquesta; i la millora en la gestió pressupostària i de tresoreria durant l'exercici, que han elevat l'execució pressupostària fins al 95'19%.En concret, el resultat econòmic-patrimonial reflecteix com els recursos procedents en la seua majoria del Govern central en 2020, a través de les transferències per a impulsar la recuperació econòmica i augmentar l'escut social, han aconseguit en 2020 els 3.011,2 milions, enfront dels 1.445,9 de l'any 2019.Això suposa que per a fer front a la pandèmia i a la crisi sanitària, així com a la reactivació de l'economia, el Consell ha augmentat les seues transferències rebudes un 108%, que en valors absoluts equival un augment dels fons de 1.565,3 milions d'euros.A aquestes transferències cal sumar també els recursos aportats dins del sistema de finançament pel Govern central per a l'any 2020 i que també han suposat un increment addicional de 885,5 milions d'euros respecte a 2019, la qual cosa suposa que en el seu conjunt el Govern va augmentar les transferències a la Comunitat Valenciana en 2.450,8 milions d'euros entre fons ordinaris i extraordinaris.Aquests recursos han permés que el Consell haja pogut augmentar també la seua despesa social en Sanitat, Educació i Serveis Socials fins a superar els 14.800 milions d'euros, xifra que aconsegueix els 15.150 milions en termes de comptabilitat nacional (despesa reportada) segons l'estimació de la Conselleria d'Hisenda, la qual cosa suposa un increment de la despesa social l'any 2020 del 10'4%, el doble de l'increment registrat per la mitjana de les autonomies. D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana ha sigut la comunitat autònoma que major esforç en despesa social ha realitzat al llarg de 2020.Les dades reflecteixen, a més, que en l'última dècada (2011-2020) el resultat econòmic-patrimonial (amb lleugeres diferències metodològiques) ha millorat un 77'05% en passar en 2011 d'un resultat negatiu de -6.648 milions d'euros als -1.526 milions actuals, la qual cosa reflecteix l'esforç del Consell pel sanejament dels comptes autonòmics malgrat les dificultats derivades de la pandèmia i l'infrafinançament.El resultat econòmic-patrimonial és l'equivalent al compte de pèrdues i guanys de les empreses privades, en reflectir la diferència entre els ingressos-guanys i les despeses-pèrdues. No obstant això, i malgrat la necessitat d'aconseguir un equilibri patrimonial com a indicador de l'evolució dels comptes públics, cal tindre en compte que les administracions públiques no persegueixen amb la seua activitat el benefici econòmic, sinó oferir serveis públics de qualitat al conjunt de la ciutadania amb independència del cost que això supose per a les arques públiques.El Compte General formulat per la Intervenció General està integrada pel Compte de l'Administració i les dels organismes autònoms, així com els comptes i informes d'auditoria rendides per les entitats públiques empresarials, les entitats de dret públic, les societats públiques, les fundacions, els consorcis i les universitats.A més del resultat econòmic-patrimonial, el Compte de l'Administració inclou el balanç de situació, que recull tots els béns (actius) i deutes i patrimoni (passiu) de la Generalitat i que en el present exercici ascendeixen a 19.802 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 2'04% respecte a l'any anterior, motivada en part pels majors ingressos procedents de l'Estat, l'augment de l'immobilitzat material o dels deutes a llarg termini.Igualment, recull l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu, l'Estat de Liquidació del Pressupost i la Memòria.

Increment de les subvencions

El compte mostra també com les subvencions concedides pel Consell (transferències corrents i transferències de capital) han augmentat en 2020 en 600,5 milions, un 10,6% més que en 2019, en passar de 5.663,42 milions d'euros a 6.263,95.En aquestes ajudes s'inclouen tant les subvencions directes (entre elles les estimades a pal·liar els efectes de la COVID-19, ERTO o les ajudes socials com la Renda d'Inclusió), com les transferències de capital a altres entitats o agents socials com les ajudes a empreses per a la reconversió de la seua producció a lluitar contra la COVID-19 o les destinades a centres de majors per a millorar els equipaments i la seua seguretat enfront del virus.En concret, tal com reflecteix l'execució pressupostària al llarg de 2020, el capítol IV (transferències o subvencions corrents) ha aconseguit un grau d'execució del 96'51%, fins als 5.634'23 milions d'euros, enfront dels 5.152 milions de 2019, mentre que les transferències de capital, en el capítol VII, s'han elevat fins a 535'99 milions d'euros.En el conjunt de les obligacions reconegudes netes, el Compte General reflecteix que el Consell ha augmentat els recursos destinats a despesa real (Capítols I a VII) de 16.384,5 milions en 2019 a 17.831,5 milions en 2020. És a dir, les línies destinades a la inversió en polítiques socials i al foment dels sectors productius ha registrat un increment interanual del 8,83%. La xifra reflecteix que en 2020 el Consell ha augmentat el seu esforç per a garantir els serveis públics fonamentals i fer front a la pandèmia.De fet, millora l'execució pressupostària de pràcticament tots els capítols, la qual cosa va permetre que el Consell tancara l'exercici pressupostari 2020 amb una execució total del 95'19%, la qual cosa representa 1,35 punts més que en 2019 fins a aconseguir els 26.039 milions d'euros.A més de les subvencions concedides, també és rellevant l'elevat grau d'execució de prop d'un 65,55% de les inversions directes (Capítol VI) que milloren malgrat les restriccions derivades de la pandèmia; i l'augment de les despeses de personal (Capítol I), que durant l'any de la pandèmia s'ha incrementat en 510,7 milions, un 8,39%, principalment per Sanitat (ja que s'han reforçat les plantilles d'hospitals i centres de salut), Serveis Socials (per a reforçar el personal en les residències de majors) i Educació (amb els reforços de professors per a atendre les necessitats de la pandèmia).

Refinançament dels passius financers

El Compte General de 2020 revela també la reducció dels costos financers que la Generalitat ha suportat en relació amb els costos financers dels seus préstecs a llarg i curt termini, en part derivat del refinançament de les operacions financeres que té la Generalitat amb l'Estat a través del FLA. En concret, les despeses financeres han disminuït en 194'75 milions d'euros en l'exercici 2020, en passar de 612'25 milions a 417'51 en 2020, la qual cosa suposa una reducció del 31'81%.Cal tindre en compte que la Generalitat ha aconseguit a través de diferents operacions de refinançament i gràcies a la reducció dels tipus d'interés, que el cost del seu deute siga la segona menor del conjunt del territori, en situar-se en 2020 en una mitjana del 0'75% el cost d'aquesta, enfront del màxim del 5'12% aconseguit l'any 2012.En 2020, el conjunt de l'Administració de la Generalitat, sense incloure el sector públic, va registrar un total de 10.449'17 milions d'euros en drets reconeguts nets, dels quals 8.160'67 (78'1%) corresponien a préstecs rebuts a través del FLA, mentre que 2.288'5 milions (21'90%) corresponen a operacions amb diferents entitats privades, la major part de les quals a conseqüència d'operacions de refinançament de FLA que han permés un estalvi superior als 37'9 milions d'euros per a les arques de la Generalitat.

Reducció de les operacions pendents

En 2020 les operacions pendents d'aplicar a pressupost reflectides en els comptes 413.0, 413.1 i 1710.0999 (els antics comptes 409 i 411) s'han reduït dràsticament respecte a l'etapa de l'anterior govern, ja que els 1.184,9 milions existents al tancament de l'exercici 2020 representen menys de la meitat (un 54'26% menys) de les quals es van registrar en 2014, 2.590.4 milions.A més, i malgrat la pandèmia i de l'increment de despesa, també ha millorat respecte a l'exercici 2019, quan van ascendir a 1.3599 milions, la qual cosa suposa una reducció del 12,87% en relació amb l'exercici anterior.En aquest sentit, cal tindre en compte que després del canvi el Pla General de Comptabilitat Pública de l'Estat i en col·laboració amb els criteris de la Sindicatura de Comptes, s'ha ajustat el càlcul d'aquests imports per a oferir una imatge fidel de la situació financera de la Generalitat, a diferència del que succeïa amb l'anterior executiu.Cal recordar que els informes de la Sindicatura van incloure anualment entre les seues excepcions la infradotació que l'anterior Consell va registrar en aquests comptes en detectar que molts dels imports registrats oficialment en les mateixes tenien una quantia molt inferior a la real.Entre altres conceptes, en 2014 únicament es van computar 9,1 milions per interessos de demora reportats per les conselleries, mentre que la Sindicatura de Comptes va revelar posteriorment que el deute real ascendia a 157,6 milions, 148,5 milions més del registrat. De fet, en el Compte General de 2020 es reconeixen encara 56,4 milions reportats en aquest exercici.En la mateixa línia, el Compte General de 2020 segueix llastrada per deutes heretats del passat o generades amb anterioritat a 2015. Així, el document comptable referit a 2020 incorpora 70,8 milions d'euros corresponents a les obligacions derivades de l'acte judicial del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ordena la demolició de les Torres de Benidorm avalades per l'anterior Consell i la indemnització als propietaris dels apartaments.Així mateix, recull 13,7 milions d'ajudes a l'habitatge no reconegudes en el passat; 42,6 del conveni de 1999 amb l'Institut Valencià de l'Habitatge (IVVSA) per a la construcció de col·legis; o altres 6,1 milions del conveni de 2001 amb Ciegsa també per als centres docents.En les operacions pendents d'aplicar a pressupost s'incorporen, a 30 de desembre de 2020, diversos conceptes, com les despeses de farmàcia del mes de desembre, que s'abonen a mes vençut, o la nòmina de desembre del personal de Sanitat, que com és habitual es comptabilitzen al gener o les compensacions i gratificacions pels serveis extraordinaris realitzats pel personal de la Conselleria de Sanitat Universal, que apareixen computats en el compte com a operacions pendents, però que ja han sigut abonades.Les dades evidencien també que el Consell continua avançant cap a l'objectiu d'aconseguir el sanejament financer de la Generalitat, iniciat en 2015 i que encara hui prossegueix, i que es reflecteix en les provisions i compromisos no reconeguts o centrifugats al futur per l'anterior Executiu i que ara figuren expressament comptabilitzats.

Procediment

El Compte General de la Generalitat, en virtut de l'article 136 de la Llei d'Hisenda Pública és elaborada per la Intervenció General i es rendeix a la Sindicatura de Comptes. La mateixa llei estableix el sotmetiment de l'Administració del Consell al règim de la comptabilitat pública, no al règim de la comptabilitat privada i estableix que la informació es presente des d'un punt de vista econòmic-patrimonial, i no sols des d'un punt de vista pressupostari.Els comptes de les entitats es faran públiques per la Intervenció en les pròximes setmanes a través de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda, com en exercicis anteriors.
Destacats