Educació regula el procediment per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO per als alumnes d'FP Bàsica dels cursos 2015-2016 i 2016-2017

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al "Diari Oficial de la Comunitat Valenciana" la resolució per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció del títol de Formació Professional Bàsica i, si és el cas, de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l'obtenció del títol d'FP Bàsica en els cursos 2015-2016 i 2016-2017.

Es tracta d'una mesura transitòria a través de la qual els alumnes que hagen cursat FP Bàsica i obtinguen aquesta titulació durant aquest curs 2015-2016 i els qui ho facen durant el pròxim curs 2016-2017 seran proposats per a l'obtenció del títol de Graduat en ESO, en cas que l'equip docent considere que ha aconseguit els objectius d'Educació Secundària Obligatòria i adquirit les competències corresponents.

D'aquesta manera, en el moment en què l'alumnat tinga superats tots els mòduls del cicle formatiu d'FP Bàsica, l'equip docent es reunirà en sessió d'avaluació amb l'objecte de proposar a aquells alumnes que considere que han aconseguit els objectius d'aquesta etapa perquè puguen obtindre el títol de Graduat en ESO.

Amb aquesta resolució es posa en marxa la mesura transitòria prevista en el Reial Decret 1058/2015, pel qual es regulen les característiques generals de les proves de l'avaluació final d'Educació Primària, que en la seua disposició transitòria única estableix que durant els cursos 2015-2016 i 2016-2017 serà l'equip docent qui considere si l'alumnat titulat en FP Bàsica ha aconseguit els objectius i adquirit les competències per a obtindre el títol de Graduat en ESO.

Segons la resolució publicada hui al DOCV, l'equip docent compost pel professorat que imparteix docència al grup d'FPB adoptarà la decisió de proposta de manera col·legiada per majoria simple i en cas que hi haja empat el vot del tutor del cicle formatiu serà considerat vot de qualitat.

La qualificació final de l'Educació Secundària Obligatòria serà la qualificació mitjana obtinguda en els mòduls associats als blocs comuns. A més, per a assegurar una major coherència en les decisions que l'equip docent adopte, fixaran al començament de curs uns criteris comuns que els permeten valorar si l'alumne que ha obtingut el títol d'FPB ha aconseguit també els objectius de l'ESO. Una vegada fixats per l'equip docent, el tutor del grup informarà d'aquests criteris l'alumnat i les famílies tan ràpidament com siga possible.

Noves unitats

Cal recordar que la Conselleria d'Educació ha anunciat la posada en marxa de 22 unitats més d'FPB per al pròxim curs, per la qual cosa l'oferta pública arribarà a les 733 unitats públiques. En concret, de les unitats que es posen en marxa, 15 n'estaran a la província d'Alacant, 5 a la de València i 2 a la de Castelló.

D'aquesta manera, amb aquest increment d'unitats, la província d'Alacant comptarà amb un total de 291, la província de Castelló amb 94 unitats, i la província de València amb 348 unitats.

Destacats