Reordenació de part del nucli històric tradicional de Patraix

Guardar

urbanisme-patraix
urbanisme-patraix

L'Ajuntament firma un conveni urbanístic per a la reordenació de l'illa delimitada pels carrers de l'Alcúdia, Salabert, Marqués d'Elx i Pinet, i la immediata obertura a l'ús públic del carrer de Salabert. "Amb aquest conveni es contribueix a la preservació dels valors patrimonials del barri i suposa una gran millora per als ciutadans, que veuran solucionat un problema històric com és l'obertura del carrer de Salabert", ha manifestat el regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià.

El conveni que es firma  es refereix a la reordenació de l'illa delimitada pels carrers de l'Alcúdia, Salabert, Marqués d'Elx i Pinet, i la immediata obertura a l'ús públic del carrer de Salabert. Els terrenys integrants de l'illa estan classificats pel vigent PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) de València com a sòl urbà, que estan parcialment inclosos en el Nucli Històric Tradicional de Patraix, declarat Bé de Rellevància Local. La seua ordenació actual és la continguda en el PEPRI (Pla Especial de Protecció i Reforma Interior) del CHP (Conjunt Històric Protegit) de Patraix, l'ús global dominant del qual és el residencial plurifamiliar.

Entre les actuacions de major rellevància previstes en el mencionat PEPRI n'hi ha dos que afectaven especialment l'illa objecte del conveni. D'una banda, l'actuació prevista per a l'obertura d'una plaça en l'accés al nucli històric des de la rotonda del carrer de les Tres Forques, l'execució de la qual corresponia a la unitat d'execució 7, que afectava una part de l'illa. D'una altra, l'obertura d'un coll de botella urbanístic al carrer de Salabert per a donar continuïtat pel carrer del Beat Nicolau Factor, l'execució de la qual corresponia a la UE-2.

En 2002 es van aprovar dos PAI (Projecte d'Adequació Urbanística) per al desenvolupament de les dues unitats. En 2016, i davant de l'incompliment de les obligacions de l'urbanitzador, es declara la caducitat dels PAI i es resol la seua adjudicació.

OBJECTIUS PRIORITARIS

Amb aquest conveni es persegueixen dos objectius. D'una banda, donar solució al coll de botella del carrer de Salabert, que no ha pogut ser resolt durant els més de 20 anys de vigència del PEPRI. D'una altra, la modificació del planejament per a respectar en la mesura que siga possible la configuració volumètrica de l'illa, que recorda el passat fabril del barri.

Per a això, s'elimina la unitat d'execució 2 i es torna a delimitar la unitat d'execució 7 per a excloure'n la parcel·la en què hui hi ha les naus industrials, i es considera l'atribució d'usos de caràcter dotacional de titularitat i ús privat en la parcel·la. La propietat sol·licitarà ús provisional per a destinar-la a espais d'ús esportiu, que donaran servici a un centre escolar dels voltants.

A més, la propietat demolirà l'habitatge situat al carrer del Marqués d'Elx, número 15, així com part del mur de tancament de la nau ubicada al carrer de l'Alcúdia, 6. Així mateix, s'autoritza a l'Ajuntament, de forma gratuïta i irrevocable, l'ocupació immediata dels terrenys per a poder obrir el carrer de Salabert fins a la cessió definitiva del terreny.

Arxivat a:

Destacats