Les obres del Palau de l'Almirall comptaran amb una direcció científica arqueològica per a garantir la preservació del patrimoni

Guardar

Obres_Palau_Almirall
Obres_Palau_Almirall

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha adjudicat la direcció científica arqueològica de les obres d'adequació del Palau de l'Almirall amb la finalitat de compatibilitzar la conservació i protecció del patrimoni arqueològic amb les actuacions d'adequació de l'edifici d'ús administratiu que actualment alberga les dependències de la Conselleria d'Hisenda.

D'aquesta manera, la Generalitat pretén posar en valor el patrimoni arqueològic que alberga el Palau de l'Almirall, situat al carrer Palau, números 12 i 14, garantint que la intervenció sobre aquest immoble declarat Bé d'Interés Cultural es realitze amb el màxim respecte a la seua integritat, i amb la requerida documentació i preservació de les restes arqueològiques que es troben en l'àrea d'afecció de les obres.

La Conselleria d'Hisenda té prevista la posada en valor de les troballes arqueològiques i de diverses sales i zones del Palau de l'Almirall fent visitable per al públic en general les citades zones del palau gòtic, a través de visites guiades, sales d'exposicions i museu.

En concret, els espais expositius previstos seran tres: espais i sales nobles amb valor patrimonial del Palau de l'Almirall; restes arqueològiques situades en la planta soterrània, i els Banys de l'Almirall, que actualment ja estan oberts al públic.

El contracte de la direcció científica arqueològica, per un import total de 12.100 euros, ha sigut adjudicat tenint en compte la previsió de posada en valor de les restes arqueològiques del subsol i de les estructures muraries originals; les tècniques a utilitzar per a la recuperació i restauració de les esmentades restes arqueològiques, així com les mesures divulgatives per a implantar durant l'execució de la intervenció arqueològica.

A més, s'ha contemplat com a condició especial d'execució del contracte l'ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere en la documentació, publicitat, imatge o material que es genere.

El termini de duració del contracte s'estendrà des de la signatura del mateix fins a l'emissió de l'informe final posterior a l'extinció del termini de garantia de les obres. No obstant això, la iniciació del contracte quedarà en suspens fins que comence l'execució del corresponent contracte d'obres, i la seua duració estarà supeditada a la duració de l'obra.

Funcions de la direcció científica

La direcció científica s'integrarà en l'equip multidisciplinari de direcció de les obres, dirigit per l'arquitecte director, aportant els seus coneixements tècnics i pràctics de la seua disciplina, analitzant i estudiant els elements constructius que conformen l'edifici i la seua evolució històrica; així com participant en l'avaluació de la presa de decisions .

Així mateix, serà la responsable màxima de la intervenció arqueològica i direcció científica de l'excavació, i haurà de realitzar l'estudi històric documental i bibliogràfic referit al Palau de l'Almirall i el seu entorn, que recopile i, si escau, aporte nova informació de la història de l'edifici.

Finalment, elaborarà un inventari de materials arqueològics; realitzarà l'estudi de restes antropològiques, en el cas que apareguen; i es coordinarà i facilitarà tota la informació sobre el Palau de l'Almirall i la intervenció arqueològica que sobre ell es duga a terme, amb l'equip redactor del projecte museològic i museogràfic.

Obres d'adequació del Palau

Cal recordar que les obres d'adequació del Palau de l'Almirall van ser licitades per un import global de 5.113.956 euros, IVA exclòs, a l'inici de l'any, veient-se afectat el procediment per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19.

S'espera que pròximament done principi aquesta actuació que té com a objectiu principal la renovació de l'edifici i de les seues instal·lacions de climatització, per a millorar l'eficiència energètica de l'edifici, així com solucionar les patologies estructurals, millorar les condicions d'accessibilitat i complir amb la normativa contra incendis.

D'altra banda, i atés el valor històric de l'edifici, l'actuació també permetrà posar en valor tot el patrimoni cultural que alberga l'edifici.

Per  això, s'ha contractat la direcció científica arqueològica, s'ha redactat un pla museogràfic i s'han contemplat les obres necessàries per a poder oferir un itinerari cultural que permeta visitar, a més del pati gòtic del palau, les ruïnes romanes del subsol, així com les sales amb els alfarjes policromats de l'entresol del Palau, i els Banys de l'Almirall, com un únic conjunt patrimonial.

Destacats