La Generalitat estudia recórrer el tancament de la fase III de la depuradora de Pinedo per les conseqüències mediambientals que implicaria

Guardar

pinedo__01
pinedo__01

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ordena a l'Ajuntament de València el tancament de la fase 3 del sistema de depuració de Pinedo. Aquesta fase de l'EDAR (estació depuradora d'aigües residuals) va ser construïda per la Generalitat Valenciana a través de l'Empresa Pública de Sanejament d'Aigües Residuals. L'EPSAR va licitar les obres i va abonar els costos de construcció amb càrrec al cànon de sanejament, amb un cost total de 45.692.561,05 €, l'obra principal i de 5.384.793,70 €, les obres complementàries.

La Generalitat estudia recórrer l'execució de la sentència per les greus conseqüències mediambientals que suposaria el tancament d'aquesta fase de l'EDAR. Significaria deixar fora de servici les instal·lacions corresponents al tractament biològic de la línia 2 de tractament de Pinedo així com el tractament terciari de les aigües, amb les conseqüències següents:

Atés que el sistema de depuració de Pinedo va tractar en l'exercici 2016 un cabal mitjà de 303.758 m3/dia, només podria rebre tractament biològic en Pinedo 1 un cabal màxim de 124.900 m3/dia. Per tant, 178.858 m3/dia rebrien únicament un tractament primari en Pinedo 2.

Aquesta aigua tractada en Pinedo 2 (178.858 m3/dia) incompliria els límits d'abocament establits en la Directiva del Consell 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.

No es podria reutilitzar cap cabal del sistema Pinedo per a reg, atés que l'enviament d'aigües cap a la Séquia de l'Or o la Séquia de Favara requereix eliminació de nutrients (nitrogen i fòsfor) per davall dels límits establits en la Directiva del Consell 91/271/CEE. Açò és així perquè l'aigua s'envia a una zona catalogada com sensible (parc Natural de l'Albufera), i el tractament biològic de Pinedo 1 no està dissenyat per a eliminació de nutrients.

Al no poder reutilitzar-se l'aigua regenerada en agricultura (en 2016 es van enviar 20 hm3), es veurien compromesos els cultius d'arròs de la zona nord de l'Albufera que es reguen amb aquestes aigües, generat un important perjuí hídric per a la Conca Hidrogràfica del Xúquer.

La totalitat de les aigües depurades en el sistema Pinedo s'haurien d'abocar al mar a través de l'emissari submarí existent. La mescla de l'aigua abocada, procedent de Pinedo 1 amb tractament secundari i de Pinedo 2 amb tractament primari, no compliria amb els límits d'abocament establits en la Directiva del Consell 91/271/CEE, ni amb els límits d'abocament establits en l'Autorització d'Abocament al mar.

Els llots produïts en Pinedo 2 no es podrien tractar, atés que la digestió anaeròbia de Pinedo 1 no tindria prou capacitat per a tractar la totalitat de llots generats en Pinedo 1 i Pinedo 2.

Destacats