El Consell d'Administració de l'EMT aprovarà un reglament intern per a optimitzar la seua gestió

Guardar

flota emt ep
flota emt ep

El secretari del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València i del Ple de l'Ajuntament ha remés als consellers i conselleres la proposta de creació d'un reglament intern del Consell per al seu estudi i revisió durant deu dies, de manera que puguen realitzar les seues aportacions al secretari abans de la seua aprovació.

Aquest reglament, que complementa la regulació inclosa en els Estatuts de l'empresa, "té per objecte determinar els principis d'actuació i les regles bàsiques d'organització i funcionament del Consell d'Administració de l'EMT, així com les normes de conducta dels seus membres, i les funcions de supervisió i control que tenen encomanades amb la finalitat d'aconseguir el major grau d'eficiència possible i optimitzar la seua gestió", segons recull el mateix document.

Es considera necessària la creació d'aquest reglament intern a fi de regular amb major detall el sistema de funcionament intern del Consell d'Administració, la seua organització, funcionament i règim intern, adaptant el mateix a les necessitats i circumstàncies en què es desenvolupa l'activitat de la societat.

En el seu article 7, s'inclouen els criteris que han de presidir l'actuació del Consell, entre els quals es troba la defensa de la viabilitat de la companyia a llarg termini, la defensa dels interessos públics, la protecció i foment dels interessos generals de la societat o la vocació de servei als ciutadans, entre altres.

El reglament també reflecteix els drets i obligacions segons la Llei de Societats de Capital. Així, l'article 15 estableix que els consellers i conselleres han d'obrar "amb la diligència d'un ordenat empresari i d'un representant lleial, actuant de bona fe i en el millor interés de la societat", i "la infracció del deure de lleialtat determinarà no sols l'obligació d'indemnitzar el mal causat al patrimoni social, sinó també la de retornar a la societat l'enriquiment injust obtingut".

En aquest sentit, l'article 16 també recull el deure de secret, segons la Llei de Societats de Capital, pel qual "el conseller o consellera, mentre ostenta tal condició i fins i tot després de cessar en les seues funcions, haurà de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, estant obligat a guardar reserva de les dades, informes o antecedents que conega a conseqüència de l'exercici del càrrec, sense que els mateixos puguen ser comunicats a tercers o ser objecte de divulgació quan poguera tindre conseqüències perjudicials per a l'interés social".

Finalment i tenint en compte les necessitats actuals de l'entitat, l'article 24 regula la celebració de reunions a distància per videoconferència.

Destacats