El 22 de gener i el 20 d'abril seran els dos festius locals a la ciutat en 2020

Guardar

plaza-ayuntamiento-valencia
plaza-ayuntamiento-valencia

El ple de l'Ajuntament de València ha aprovat les festes locals per a l'any 2020, que seran els dies 22 de gener --Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat-- i 20 d'abril --Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana--, d'acord amb la moció plantejada pel regidor delegat de Cultura Festiva.

D'acord amb el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors les festes "laborals tindran caràcter retribuït i no recuperable, i no podran excedir de catorze a l'any, de les quals dos seran locals".

Durant la sessió plenària també s'ha aprovat la Memòria Anual de Gestió de l'Ajuntament de València corresponent a l'exercici 2018, que està incorporada a l'expedient, d'acord amb el que estableix l'article 149 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La memòria s'ha elaborat recollint les respectives memòries d'actuacions de l'any 2018 que han remés a la Secretaria General de l'Ajuntament els diferents serveis, organismes autònoms, empreses municipals i societats mercantils municipals.

La confecció d'aquest document permet la consulta sistemàtica de les actuacions realitzades per l'Ajuntament durant l'any anterior, i recull tota la informació de la gestió efectuada per les unitats i oficines municipals. Així mateix, possibilita consultar la descripció actualitzada de l'organització política i la composició dels principals òrgans col·legiats.

Aquesta memòria s'eleva a dictamen de la Comissió Informativa de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu i, posteriorment, a l'aprovació del Ple. Una vegada aprovada, es publica en la intranet municipal.

Destacats