Educació i Sanitat firmen un protocol d'atenció sanitària específica en centres educatius

Guardar

centros educativos
centros educativos

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, i el director general d'assistència sanitària, Rafael Sotoca, han firmat un protocol de col·laboració la finalitat del qual és descriure el procediment que han de seguir els centres educatius per a atendre l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en centres escolars.

Aquest protocol s'aplicarà a partir del curs escolar 2016-2017 en els centres educatius públics de la Generalitat Valenciana, i també podran acollir-s'hi la resta de centres.El director general d'assistència sanitària, Rafael Sotoca, ha assenyalat que "aquest protocol ajuda a facilitar la preservació de la salut dels alumnes amb el suport de dues conselleries implicades que obrin una línia de treball, que és l'inici de moltes accions a la recerca de la millora de la salut de tota la ciutadania i sobretot dels més joves".Per la seua banda, el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha destacat que l'objectiu "és aconseguir el benefici de l'alumnat perquè puga cursar els seus estudis en una situació de normalitat" i també aconseguir "que els centres docents puguen comptar amb eines per a saber com cal actuar". A més, ha ressaltat la línia de col·laboració que ha obert entre les conselleries d'Educació i Sanitat.El document, per tant, estableix la coordinació entre els centres educatius i els centres de salut, als quals estan adscrits els centres docents, amb l'objectiu de prestar l'atenció sanitària adequada segons les necessitats existents en cada centre educatiu.Atés que les accions en matèria de salut escolar exigeixen l'actuació coordinada dels departaments de sanitat i educació, els centres de salut hauran de crear un entorn de normalitat en l'escolarització per a l'alumnat amb problemes de salut; facilitar als centres educatius un marc d'organització i funcionament de l'atenció sanitària (no titulada) a l'alumnat, i orientar el personal del centre educatiu sobre la manera d'actuar davant d'una urgència sanitària previsible o no previsible i sobre l'administració de medicaments.L'objectiu és aconseguir, mitjançant les accions coordinades entre els departaments de Sanitat i Educació que estableix aquest protocol, atenuar la incertesa i dotar de suport el personal docent sobre les responsabilitats d'auxili i acompanyament.Coordinació entre el centre de salut i el centre educatiuPer a garantir una atenció sanitària específica òptima en els centres educatius, aquest acord estableix que el cap de zona bàsica de salut i el responsable de la direcció del centre educatiu organitzaran el desenvolupament i la implementació del protocol per a la prestació sanitària específica a l'alumnat que en requereix per al curs escolar.A més, durant el curs escolar, ambdós responsables estaran en contacte per a compartir informació sobre possibles canvis en la situació de l'alumnat que puguen modificar el protocol per a la prestació sanitària específica.Atenció sanitària a l'alumnat amb malalties cròniques, situacions d'urgència i farmaciola

El protocol, a més, indica que per a la prestació d'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònics se seguirà la planificació del centre sanitari per a l'atenció sanitària necessària per a aquest tipus de pacients.

Respecte a l'atenció sanitària en situacions d'urgència previsible i no previsible, l'acord estableix que la persona del centre educatiu que estiga present en aquell moment haurà de fer-se càrrec de la primera actuació i seguir el procediment establit per aquest protocol, que, a més, estarà inclòs en el reglament de règim interior del centre.De la mateixa manera, el protocol de col·laboració arreplega com a recomanació la presència d'una farmaciola en una zona localitzada per tot el personal docent, sense pany, i fora de l'abast de l'alumnat, on siga visible el telèfon 112 de serveis d'emergència, el del centre de salut de referència i l'adreça i el telèfon del centre educatiu.Administració de medicamentsSegons el document, si un alumne necessita l'administració de medicació o una altra atenció sanitària necessària durant l'horari escolar, i el metge considera que això ho pot realitzar una persona sense titulació sanitària, la família presentarà la sol·licitud d'administració, l'informe mèdic de la prescripció de medicaments en horari escolar i el consentiment informat junt amb l'informe mèdic.Per tant, la persona responsable de la direcció del centre docent ha d'organitzar la custòdia, l'accés i l'administració de medicaments amb la col·laboració de tots els professionals del centre.Així mateix, el centre mantindrà també un llibre de registre que conservarà les dades històriques i permetrà conéixer amb claredat les necessitats d'atenció dels alumnes actuals.Responsabilitats derivades de l'atenció a l'alumnatSegons indica el protocol, les diferents actuacions i els seus responsables hauran de constar en el reglament de règim interior del centre docent, i el responsable de la direcció del centre organitzarà l'aplicació del document d'atenció sanitària i incorporarà en el reglament de règim interior aquelles mesures que tota la comunitat educativa haja de conéixer.El centre docent s'encarregarà de custodiar la medicació de l'alumnat, i el personal del centre haurà de conéixer les dades de l'alumne en cas d'urgència i els procediments d'actuació inicial davant d'urgències previsibles, i iniciar el procediment quan siga necessari.Per la seua banda, les famílies hauran d'aportar al centre l'informe mèdic de l'alumne, sol·licitud d'administració de tractament, i el consentiment informat i la medicació prescrita.El personal sanitari de referència del centre educatiu serà l'encarregat d'organitzar l'aplicació del document d'atenció sanitària en centres educatius en coordinació amb els centres educatius de referència. També establirà i aplicarà el protocol per a la prestació de l'atenció sanitària específica per als xiquets amb necessitats d'atenció en el centre educatiu, facilitarà la formació sanitària específica als professionals dels centres educatius d'acord amb les necessitats detectades i atendrà la urgència quan es requerisca.
Destacats