Soler: "Les mesures de contenció de la despesa no ha suposat cap retallada"

Les conselleries podran incrementar la despesa en 7.045 milions d’euros més sobre els 15.788 milions d’euros ja executats

Guardar

soler_financiacion
soler_financiacion

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat que "les mesures de contenció de la despesa no han suposat cap retallada, i per tant no existeix cap servei fonamental que es veja afectat. Es tracta de canvis necessaris a causa de la nova conjuntura macroeconòmica i al descens d'ingressos provocat pel rebuig dels Pressupostos Generals de l'Estat 2019, que han suposat per a la Comunitat Valenciana una pèrdua de més 1.800 milions d'euros, incloses les inversions estatals i la condonació del deute de la Marina".

Vicent Soler ha comparegut a petició pròpia en Les Corts per a explicar les mesures de contenció de la despesa que el Consell ha hagut d'adoptar per a garantir el compliment de les obligacions pendents de pagament de la Generalitat enfront de la situació polític-financera de l'Estat.

"Oferiré unes explicacions serioses i rigoroses de les mesures adoptades pel Consell i, a més, ho faré en el lloc on s'ha de fer, en seu parlamentària, prioritzant com sempre la transparència, que és un dels eixos d'acció d'aquest Consell", ha indicat el conseller.

Tal com ha assenyalat, "l'adopció de les mesures adoptades pel Consell es deu a la reducció del marc d'ingressos previstos per la no aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat i al canvi de la situació macroeconòmica".

"S'ha produït un canvi d'escenari, passant d'una previsió de creixement, a l'octubre 2018 quan es van conformar els Pressupostos de la Generalitat per a 2019, a una situació en la qual es rebaixen aquestes previsions i que dibuixa una perspectiva d'alentiment, amb especial incidència en el sector immobiliari", ha matisat Soler.

"Així mateix, un altre dels factors que ha influït en la necessitat d'adoptar les mesures de contenció és la caiguda dels ingressos que estaven previstos en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, i que no van poder tirar avant a causa de l'aliança de Partit Popular i Ciutadans, al costat dels independentistes", ha assegurat.

Tal com ha informat el conseller, "malgrat les retencions de crèdit realitzades, que només afecten l'últim trimestre de 2019, la previsió de despesa fins a final d'any és superior al del 2018"-

"Però a més, suposen una diferència notable enfront d'altres comunitats autònomes on s'han adoptat mesures molt més agressives com el tancament del pressupost a l'agost, en el cas de Catalunya, o al setembre, a Balears".

Vicent Soler també ha recordat que l'anterior Executiu en la Comunitat Valenciana va dur a terme 21 retallades directes als valencians al llarg de 10 anys, que van suposar l'eliminació del 35% de les subvencions corrents i de capital i de les inversions, i que només entre 2011 i 2013 van aconseguir la xifra de 3.700 milions, "sense donar cap mena d'explicacions, ni en Les Corts ni, per tant, als valencians", ha assenyalat Soler.

"Aquestes retallades van afectar la dependència, van suposar la implantació del copagament farmacèutic i van reduir el personal docent, les ajudes de menjador, al transport escolar, al bo lliure i van augmentar les taxes universitàries", ha indicat el conseller.

Serveis fonamentals garantits

Per a Soler, "les retencions suposen un 1,68% del Pressupost consolidat de la Generalitat i s'han adoptat amb la finalitat de contindre el creixement de la despesa donada la conjuntura dels Pressupostos Generals de l'Estat i de cara als objectius de dèficit, però sense que afecten de cap manera cap servei fonamental, per la qual cosa continuem treballant amb normalitat per a atendre a tots els valencians i valencianes".

Així, la contenció en el creixement de la despesa es realitza sobre partides que no anaven a executar-se, per la qual cosa la despesa real continua estant per damunt del de 2018.

L'impacte del total de les retencions de crèdit realitzades ascendeix a 364 milions d'euros respecte al pressupost de 2019 de la Generalitat, que aconsegueix els 22.834,79 milions d'euros, una vegada aplicades les esmentades retencions. Això suposa que les conselleries podran executar i incrementar la despesa en el present exercici 7.045 milions d'euros més sobre els 15.788,84 milions d'euros ja executats fins a setembre de 2019.

"I això -ha afegit- també suposa que no existeix cap retallada en Educació, que fins al mes vinent de desembre podrà executar fins a 602 milions d'euros més que en 2018, és a dir un 13,2% més. De la mateixa manera que en Sanitat, el sostre de despesa de la qual per a 2019 és superior en 372,43 milions a la despesa del 2018, és a dir un 5,3% més. I en Igualtat i Polítiques Inclusives l'augment és de 402 milions respecte a 2018, és a dir un 35,2% més".

En aquest sentit, cal destacar que l'evolució de la despesa de les conselleries en el moment en què es va decidir realitzar les retencions de crèdit mostrava ja un increment de la despesa del 4,65% en Educació, del 4,8% en Sanitat, del 31,9% en Igualtat i Polítiques Inclusives i del 17,6% en la resta de conselleries.

Soler: "No són retallades"

Vicent Soler ha informat que el pressupost de la Generalitat de 2019 conté 131 programes, dels quals estan afectats per retencions de crèdit 85. "D'aquests, només 10 podrien considerar-se potencialment com a retallades, ja que en la resta de programes la despesa en 2019 és molt superior a la despesa executada en 2018", ha informat Soler.

El conseller ha explicat que en sis d'aquests programes les retencions vénen justificades perquè el Pressupost de 2019 és inferior a la despesa executada de 2018, per tant, difícilment aquests programes podria haver-hi despesa per damunt del nivell del 2018.

Es tracta del programa 422.60 Universitat i Estudis Superiors, en el qual el pressupost de 2019 és inferior a l'executat de 2018 perquè s'ha avançat el pagament de 55,6 milions pel deute històric de les universitats, i el programa 322.50 Servei Valencià d'Ocupació i Formació que ha vist esgotat el Fons de Garantia Juvenil.

Per part seua, el programa 612.30 Patrimoni de la Generalitat ha vist disminuir la seua dotació perquè ha finalitzat la renovació del parc mòbil de la Generalitat i per la paralització de les obres del Palau de l'Almirall; mentre que els canvis en el programa 611.10 Direcció i Serveis Generals de la Conselleria d'Hisenda són irrellevants ja que afecten la despesa corrent d'aquest departament (Capítol II).

Així mateix, el programa 631.51 Sector Financer de la Conselleria d'Hisenda part d'una diferència substancial respecte al de 2018, quan va ser necessari aportar a l'IVF prop de 50 milions de capital. Finalment, en el programa 761.10 Ordenació i Promoció Comercial no va ser necessari fer front a uns compromisos financers que ja van ser atesos en 2018.

"En tots els casos, el pressupost de 2019 ja era d'entrada menor a la despesa executada en 2018 perquè així estava previst en els comptes, ja que aquests programes havien d'atendre menys compromisos", ha indicat Soler.

"Cirurgia fina"

El conseller també ha detallat quatre programes pressupostaris afectats per retencions de crèdit en els quals l'execució de 2019 sí que resultarà menor que la de 2018.

Es tracta del programa 751.10 Ordenació i Promoció del Turisme, un programa que no es correspon amb cap servei fonamental i en el qual no ha sigut necessari contemplar una ampliació del capital de CACSA.

Respecte al programa 112.00 AVI s'ha realitzat un gran esforç, per part del personal de la AVI, per a assumir de manera interna serveis que en principi estava previst externalitzar, la qual cosa ha permés alliberar part del pressupost.

El programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària, com el Consell de l'Horta s'ha constituït aquest mes d'agost, no ha sigut necessari transferir encara les partides.

Així mateix, el programa 512.10 Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües es deu principalment a licitacions pendents de tramitar del capítol VI, al fet que a tres mesos d'acabar el pressupost no s'executaran.

"Hem fet cirurgia fina i les retencions han recaigut sobre actuacions que no era necessari dur a terme o no donava temps a implementar. En cap cas s'ha deixat d'atendre cap servei fonamental o necessari que estiguera previst", ha aclarit Soler.

Destacats