La Generalitat trau a informació pública els estatuts per a posar en marxa l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

Guardar

agencia_proteccion_territorio
agencia_proteccion_territorio

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha tret a informació pública i audiència el projecte de decret pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. El termini per a formular al·legacions és de 15 dies hàbils després de la seua publicació aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Transcorregut aquest termini i una vegada aprovat el decret per part del Consell, amb els estatuts es posarà en marxa l'Agència, s'articularà la seua organització i funcionament i s'iniciarà el procés d'adhesions a l'organisme dels ajuntaments que així ho decidisquen.

L'objectiu de l'Agència és, en última instància, la protecció del sòl rural, entés com un recurs natural escàs, limitat i no renovable, des de la perspectiva que la mesura de protecció més efectiva és la prevenció, mitjançant la inspecció territorial, per a evitar tant la irreversibilitat o consolidació de construccions il·legals com la creació d'una falsa confiança en la ciutadania.

A més, una vegada siga aprovat el marc organitzatiu de l'Agència es permetrà la tramitació dels procediments de minimització de l'impacte territorial dels habitatges que manquen de títol jurídic habilitant individual o col·lectiu. La minimització és un instrument indispensable per a la conservació del territori, perquè la seua finalitat és disminuir o pal·liar els efectes negatius que produeixen els habitatges construïts il·legalment en el sòl rural.

Per al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, "és fonamental treballar en la reordenació territorial per a protegir el nostre entorn" i, en aquest sentit, ha advocat per "establir criteris orientatius per a ajudar les administracions, propietaris i professionals a adoptar mesures que disminuïsquen l'impacte mediambiental ocasionat per assentaments residencials en sòl no urbanitzable".

"Així -ha continuat el conseller-, amb l'Agència Valenciana de Protecció del Territori disposarem d'un instrument per a exercir la potestat administrativa en matèria de disciplina urbanística per a poder generar seguretat jurídica en les persones propietàries davant herències de propietats o per a dur a terme actuacions en els habitatges".

Adhesió de municipis

L'Agència és un organisme autònom de la Generalitat que, en el cas dels municipis adherits, exercirà la potestat administrativa de protecció de la legalitat urbanística davant infraccions greus i molt greus en sòl no urbanitzable i tindrà la potestat d'inspecció, de restauració de la legalitat urbanística i sancionadora.

Els municipis es podran adherir mitjançant acord plenari adoptat per majoria absoluta, una unió que implica que les competències municipals en matèria de protecció de la legalitat urbanística queden transferides a l'Administració autonòmica.

En el cas dels ajuntaments que no contemplen sumar-se a l'Agència, aquesta exercirà en aquest municipi les competències ordinàries en matèria urbanística respecte a actes il·lícits comesos en sòl no urbanitzable de manera que, davant una infracció concreta, serà competent per a ordenar, si escau, la demolició de construccions sense la llicència preceptiva l'Administració, autonòmica o municipal, que haja actuat abans.

Presentació d'al·legacions, suggeriments o observacions

El text del projecte de decret dels estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori pot ser consultat a la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de formular-se per escrit i dirigir-se a la Direcció General d'Urbanisme, presentar-se per Registre d'entrada de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, sense perjudici del que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, o a través del correu electrònic: [email protected], indicant en l'assumpte: 'aportacions al projecte d'Estatuts de l'AVPT'.

En tots dos casos, es farà constar el nom i cognoms o raó social, l'adreça i el DNI, NIE o NIF de la persona o entitat que presenta al·legacions. Per a l'adequada interpretació, valoració i, si és procedent, incorporació de les aportacions, s'ha d'especificar l'article i l'apartat del projecte a què es refereixen, la modificació que es proposa i les raons en què se sustenta. Es recomana, així mateix, acompanyar una proposta de redacció alternativa.

Destacats