El Consell tanca 2020 amb bons fons en tresoreria i sense números rojos

La injecció econòmica del Govern augmentada en 2451 milions d'euros ha millorat les dades econòmiques del Botànic

Guardar

Xisco-Navarro_València-Extra_Vicent Soler-5
Xisco-Navarro_València-Extra_Vicent Soler-5

El Ple del Consell ha estat informat aquest divendres de la Liquidació del Pressupost de la Generalitat de l'any 2020, elaborada per la Intervenció General de la Generalitat.

El tancament pressupostari ha posat en evidència la millora global de la major part dels indicadors comptables, fruit de l'eficient gestió pressupostària i de tresoreria de la Generalitat, així com de l'increment dels recursos rebuts en 2020 per part del Govern d'Espanya per a fer front a la COVID-19.

En concret, el resultat pressupostari ajustat ha millorat en un 165% en passar dels -842,4 milions en 2019 a 552,1 milions en 2020. A més, el Consell ha tancat l'exercici amb un augment de la inversió social i de les línies destinades als sectors productius per a fer front a la pandèmia de més de 1.447 milions d'euros, la qual cosa ha suposat que la despesa real (capítols I a VII) hagi aconseguit els 17.831 milions d'euros, un 8,83% més que en 2019.

L'esforç del Consell per a impulsar la recuperació econòmica i augmentar l'escut social enfront de la COVID-19 s'ha vist també reforçat amb l'augment en més de 2.451 milions d'euros dels recursos procedents del Govern central en 2020, en haver augmentat en 966,55 milions els ingressos del sistema respecte a 2019, així com els 1.485 milions no retornables del Fons COVID.

Aquests recursos han permés que el Consell haja pogut augmentar també la seua despesa social en Sanitat, Educació i Serveis Socials en més 14.800 milions d'euros, xifra que augmenta fins als 15.150 milions en termes de comptabilitat nacional (despesa reportada) segons l'estimació de la Conselleria d'Hisenda a partir de la liquidació pressupostària de l'exercici.

Per part seua, el romanent de Tresoreria millora un 19% en la liquidació del Pressupost de 2020 en passar de -3.139,7 milions a -2.542 milions, impulsat principalment per l'increment dels fons líquids (17,74%) i la disminució tant dels drets pendents de cobrament (-11,2%), com de les obligacions pendents de pagament (-19,2%), en haver-se agilitat significativament el pagament a proveïdors en els últims mesos.

Cal tenir en compte que la liquidació inclou únicament el pressupost de l'administració de la Generalitat, per la qual cosa no inclou la dels Organismes Autònoms, ni els resultats de la resta d'entitats del sector públic de la Generalitat.

Resultat Pressupostari ajustat

El Resultat Pressupostari Ajustat reflecteix la diferència entre la totalitat dels drets reconeguts nets en l'exercici i les obligacions reconegudes netes en el mateix període.

Pel que respecta a les obligacions reconegudes netes, o pressupost de despeses, el Consell ha augmentat els recursos destinats a despesa real (Capítols I a VII) de 16.384,5 milions en 2019 a 17.831,5 milions en 2020. És a dir, les línies destinades a la inversió en polítiques socials i al foment dels sectors productius ha registrat un increment interanual del 8,83%.

La xifra suposa que en 2020 el Consell ha augmentat el seu esforç per a garantir els serveis públics fonamentals i fer front a la pandèmia.

De fet, millora l'execució pressupostària de pràcticament tots els capítols, a excepció del capítol III, en incrementar-se l'execució definitiva en la fase d'obligacions reconegudes. En concret, el Consell ha tancat l'exercici pressupostari amb una execució total del 95,19%, la qual cosa representa 1,35 punts més que en 2019.

Destaca, especialment, l'increment que experimenten les inversions reals (Capítol VI) que augmenten en un 18,12% respecte a 2019 en termes percentuals i aconsegueixen els 487,63 milions d'euros en termes absoluts.

Així mateix, també és rellevant l'elevat grau d'execució de prop d'un 63,5% de les inversions directes i indirectes (Capítols VI i VII), que milloren malgrat les restriccions derivades de la pandèmia. En conjunt s'han executat 1.023,62 milions d'inversions en 2020, per sobre dels 944,83 milions de 2019.

Les transferències corrents (com les subvencions directes i aquelles destinades a pal·liar els efectes de la COVID-19, i també les ajudes socials) que s'inclouen en el capítol IV han aconseguit un grau d'execució del 96,51% i, a més, han millorat la seua execució respecte a 2019. En termes absoluts s'han aconseguit els 5.634 milions d'euros.

També és significatiu l'augment de les despeses de personal (Capítol I), que durant l'any de la pandèmia s'ha incrementat en 510,7 milions, un 8,39%, principalment per Sanitat (ja que s'han reforçat les plantilles d'hospitals i centres de salut) i Educació (amb els reforços de professors per a atendre les necessitats de la pandèmia) En total, la despesa reconeguda en Capítol I ha aconseguit els 6.602 milions.

En aquesta mateixa línia, la despesa corrent (Capítol II) creix un 14,61% per a poder atendre les despeses de funcionament de l'Administració, especialment de centres sanitaris en incloure's en aquest capítol la major part de les compres o material sanitari no inventariable que s'ha adquirit per a la lluita contra la COVID-19.

Quant als drets reconeguts nets o pressupost d'ingressos s'aprecia un increment total en 2020 respecte a l'exercici 2019 de 2.097 milions, un 15,06% de diferència, i procedents, sobretot, dels fons transferits per l'Administració de l'Estat per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

El suport del Govern central queda reflectit en l'increment de les transferències corrents (Capítol IV) que aconsegueix una millora del 139%, en passar de 1.164,2 milions en 2019 a 2.784,1 milions en 2020. En aquest capítol s'inclouen, per exemple, els 1.485 milions d'euros procedents del fons COVID.

Pel que respecta a les operacions financeres, les operacions amb actius financers (Capítol VIII) han disminuït el seu saldo negatiu en un 82,95%, en passar de -143 milions a -24,38 milions.

Pel costat dels ingressos reconeguts, la liquidació recull 173 milions que procedeixen de reintegraments de pagaments efectuats en el seu moment per la Generalitat amb càrrec al FLA corresponent a deute financer d'entitats sectoritzades i en concret 165,9 de l'EPSAR i 7,1 milions de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Quant a les operacions amb passius financers (Capítol IX), l'increment net de l'endeutament de la Generalitat en l'exercici 2020 es xifra en 2.439,26 milions, motivat principalment per l'infrafinançament crònic que sofreix la Comunitat Valenciana i que fa necessari recórrer a l'endeutament per a poder garantir els serveis públics dels ciutadans mentre que no s'actualitze el sistema de finançament.

Romanent de Tresoreria

El Romanent de Tresoreria, per part seua, experimenta una millora de 596,7 milions (19%) en 2020 en passar de -3.139,7 milions en 2019 a -2.542,9 milions en el passat exercici. El motiu resideix, principalment, en què les obligacions pendents de pagament han descendit en 758,9 milions, un 19,2%.

En concret, els fons líquids s'han vist incrementats en 80,52 milions en 2020 (un 17,74%), mentre que els drets pendents de cobrament un 11,2% gràcies a l'esforç realitzat per l'Agència Tributària Valenciana.

Cal assenyalar que l'import afectat del Romanent de Tresoreria, 326,93 milions, es correspon amb els saldos de crèdit susceptibles de ser incorporats en 2021, corresponents al Pla PIP (89,13 milions), sentència Torres Gemelas de Benidorm (70,78 milions), ajudes d'Habitatge (62,56 milions).

Així mateix, també figuren altres despeses amb finançament afectat, com la Iniciativa Jessica (4,04 milions), romanents de crèdits de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública procedents de recursos transferits amb càrrec al Fons COVID-19 i susceptibles de ser incorporats a 2021 (58,24 milions), Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 (38 milions), i 4 milions de romanents de crèdits derivats de l'aportació addicional del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Arxivat a:

Destacats