El Consell autoritza l'adhesió a l'acord marc que fixa les condicions d'adquisició de vacunes per a la campanya de la grip estacional 2020-2021

Guardar

vacuna gripe archivo ep
vacuna gripe archivo ep

El Ple del Consell ha autoritzat l'adhesió a l'acord marc del Ministeri de Sanitat, que fixa les condicions de l'adquisició de vacunes de la grip estacional per a la campanya 2020-2021.

El Ministeri de Sanitat realitza un procediment d'acord marc centralitzat que té, entre els seus avantatges, garantir el subministrament de les vacunes amb uns costos previsiblement més ajustats.

Per tant, el Ple del Consell ha autoritzat la signatura d'un conveni d'adhesió a l'esmentat acord marc per part de la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El citat conveni d'adhesió té com a objecte articular la manera en què es formalitzarà la vinculació voluntària de la Comunitat Valenciana a l'acord marc que es tramitarà des del Ministeri de Sanitat, amb diferents comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i determinats òrgans de contractació de l'Administració General de l'Estat i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA).

El termini de duració de l'acord marc serà d'un any a partir de la formalització del mateix i no podrà ser objecte de pròrroga.

D'aquesta manera, la Generalitat acorda amb el Ministeri de Sanitat que aquest assumisca la tramitació del procediment per a fixar les condicions al fet que hauran d'ajustar-se els contractes de subministrament de les vacunes enfront de la grip.

Per a dur a terme aquest objectiu, el Ministeri de Sanitat, amb la conformitat de la Comunitat Valenciana, ha elaborat els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, amb la finalitat de tramitar el procediment pel qual se seleccionarà als subministradors de vacunes i es fixaran els preus màxims d'aquestes, tot això d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i una eficient utilització dels fons públics.

A través d'aquest conveni, la Comunitat Valenciana es compromet a adquirir les unitats estimades de vacunes (810.000 unitats), segons les seues necessitats, exclusivament a les empreses subministradores prèviament seleccionades en l'acord marc, de conformitat amb els termes fixats en aquest, i a subscriure els corresponents contractes administratius de subministrament de vacunes enfront de la grip.

Posteriorment, d'acord amb les seues necessitats, l'òrgan de contractació competent de la Comunitat Valenciana formalitzarà els corresponents contractes específics de subministrament de vacunes d'enfront de la grip estacional.

El present acord no comporta cap compromís de despesa, si bé existiran, posteriorment, obligacions econòmiques derivades dels contractes específics que es formalitzen pels diferents òrgans de contractació.

Destacats