Competència sanciona amb 26.000 euros a Francis Puig i els seus socis per pactar preus

El germà del president de la Generalitat hauria pactat preus en el marc d'una licitació pública per a la contractació del servei de corresponsalies en 'A Punt'

Guardar

francis puig hermano
francis puig hermano

La Comissió de Defensa de la Competència de la Conselleria d'Economia ha resolt sancionar amb fins a 26.103 euros a productores vinculades a Francis Puig i els seus socis per constituir un cartell que va pactar preus en el marc d'una licitació pública per a la contractació del servei de corresponsalies en 'A Punt', que va ser l'entitat que va posar aquests fets en coneixement d'aquesta administració.

La Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va incoar el desembre de 2019 expedient sancionador a quatre mercantils, entre elles empreses de comunicació en les quals participa Francis Puig -germà del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig-, en observar "indicis racionals de l'existència de possibles conductes restrictives de la competència".

Ara, la Comissió de Defensa de la Competència ha dictat la resolució, consultada per Europa Press, en la qual considera que s'ha acreditat una "infracció molt greu" de l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència, constitutiva de càrtel, per falsejament de la competència.

Així, sanciona amb 16.801 euros a Comunicacions dels Ports, el responsable dels quals és Francis Puig; multa amb 26.103 euros a Canal Maestrat i Kriol, dels germans Adell Bover, -solidàriament per aplicació de la doctrina sobre unitat d'empresa-; i a Visualiza amb 3.337 euros, en el marc d'un concurs de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC) del servei de recursos audiovisuals que presten els serveis de recursos d'imatges amb equips ENG --corresponsalies en determinades zones de la Comunitat--.

Competència considera provat que aquestes empreses es van presentar a la licitació amb un model de "quatre ofertes idèntiques que es reparteixen entre les quatre", de manera que es faciliti l'adjudicació en cadascun dels lots objecte de col·lusió a l'empresa designada prèviament, i assenyala que les quatre havien de conéixer que aquest comportament estava prohibit. De fet, destaca que Comunicacions dels Ports va desistir de la licitació quan la Mesa de Contractació va demanar aclariments i informació complementària sobre la identitat de les ofertes.

Així mateix, Competència acorda remetre una certificació d'aquesta resolució a la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat als efectes previstos en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa que queden subjectes a prohibició de contractar amb les entitats que formen part del sector públic les persones que hagen estat sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de falsejament de la competència, al marge que la mateixa Comissió puga informar sobre les circumstàncies concurrents que permeten graduar la durada i l'abast de la prohibició per a cadascun dels afectats.

Les actuacions que han donat lloc a aquest procediment administratiu, ara confirmat, que posa fi al procediment sancionador i contra el qual no cap recurs en via administrativa, es van iniciar arran de l'anàlisi de la documentació remesa per À Punt i de la informació obtinguda en la fase d'informació reservada.

CONVERSES DE WHATSAPP

Ara, la Comissió ha confirmat la proposta inicial de la Sotssecretaria atés que les proves que obren en l'expedient permeten acreditar l'existència de contactes entre les empreses --documentals consistents en transcripció de converses a través de whatsapp--, que es tracta d'una prova "directa ja no sols del contacte sinó del contingut antijurídic del qual allí es tracta".

"Hi ha un nexe causal entre el conjunt d'evidències i indicis i l'existència d'un comportament col·lusori sense que les explicacions alternatives ofertes per les parts realment puguen desvirtuar aquesta inferència", detalla la resolució, que afegeix que el fet que en els whatsapps trobats en inspeccions en les mateixes empreses no es parle explícitament de preus o no estiguen presents tots els representants de les empreses investigades, "no disminueix la qualitat probatòria d'aquest expedient".

En aquesta línia, indica que és "indiscutible" que empreses que competeixen en un mateix mercat i s'intercanvien informació comercial sensible per a aconseguir-ho "han de ser conscients i plenament coneixedores que el seu comportament no resulta d'acord amb les més elementals normes de comportament empresarial en mercats competitius".

Destacats